4. เจตคติที่ดีต่อการนำเทคโนโลยีมาใช้

ความหมายของเจตนคติ

                เจตคติหมายถึง แนวความคิดของคนที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือทัศนคติ ซึ่งมีอยู่ 2 ลักษณะคือ

ทัศนคติในทางดีหรือในทางบวก จะเป็นการมองในสิ่งนั้นๆในด้านดี เช่น มีทัศนคติที่ดีต่อการใช้เทคโนโลยี

 คือการยอมรับและเห็นด้วยกับการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ส่วนทัศนคติในทางไม่ดีหรือในทางลบ

จะเป็นการมอง ในสิ่งนั้นๆในด้านไม่ดี เช่น มีทัศนคติที่ไม่ดีต่อการใช้เทคโนโลยี คือการไม่ยอมรับ

ไม่เห็นด้วยกับการนำ เทคโนโลยีมาใช้

                เจตคติต่อการนำเทคโนโลยีมาใช้

                เจตคติที่ดีต่อการนำเทคโนโลยีมาใช้ การเป็นผู้ผลิตมากกว่าผู้บริโภค เราสามารถแบ่งการศึกษาออกได้ดังนี้

                1. สถานะของผู้ใช้ เป็นแนวความคิดบนจุดการมองของผู้ศึกษา ซึ่งอาจจะมีสถานะที่แตกต่างกันออกไป

 แต่อย่างไรก็ตาม เจตคติที่มองด้านเทคโนโลยี ก็ยังคงอยู่บนพื้นฐานของสิ่งที่อำนวยความสะดวกสบาย เป็นสิ่งที่

มีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต เทคโนโลยีเป็นสิ่งที่ให้ทั้งคุณและโทษต่อผู้ใช้ ดังนั้น ในบางครั้งประสบการณ์ ที่ได้รับ

อาจจะเป็นผลทำให้เปลี่ยนแปลงเจตคติของผู้ใช้ไปบ้าง แต่เป็นเพียงบางส่วน หรืออาจเป็นเพียงส่วนน้อยเท่านั้น

                สถานะของผู้บริโภค

 

                                1.1 ผู้บริหาร การมองเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในฐานะของผู้บริหาร หรือเจ้าของสถานประกอบการ

 เจตคติของผู้บริหารจะมองในรูปของการบริหารจัดการการใช้งานเทคโนโลยี ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด เพราะการ

นำเทคโนโลยีมาใช้ในธุรกิจของตน จะต้องมองในรูปของผลกำไร ผู้บริหารส่วนใหญ่จะพิจารณาที่จุดคุ้มทุน

ของการลงทุน ดังนั้น เทคโนโลยีที่ใช้จริงในสถานประกอบการ จะเป็นการนำเอาเครื่องมือ เครื่องจักรที่มี เทคโนโลยี

สูงๆ เข้ามาใช้ ในขณะเดียวกัน ก็จะพยายามใช้เทคโนโลยีนั้นให้คุ้มค่ามากที่สุด

                                ดังนั้น หากวิเคราะห์ในสถานะของผู้บริหารที่มีต่อเทคโนโลยี สามารถสรุปได้ว่า ผู้บริหารมีเจตคติที่ดี

ต่อการนำมาใช้ บนพื้นฐานของจุดคุ้มทุน เทคโนโลยีที่นำมาใช้ จะต้องใช้ให้เต็มประสิทธิภาพของเทคโนโลยีชนิดนั้นๆ

 เช่น การตัดสินใจของผู้บริหาร ที่จะนำเครื่องมือ เครื่องจักรที่ทันสมัยมาใช้ จะต้องมองที่จุดคุ้มทุนและปริมาณของงาน

 ที่จะได้จากเครื่องมือเครื่องจักรนั้น ผู้บริหารจะมีเจตคติที่ดีต่อเทคโนโลยี เพราะรู้ว่าเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่ทำให้มีการผลิต

 หรือการสร้างสินค้าหรือบริการที่รวดเร็วและมีคุณภาพ