การบริหารและจัดการ / กระบวนการผลิต มีความสำคัญต่อการอาชีพเป็นอย่างสูง เพราะเป็นการกำหนดแนวทางการสื่อสาร การประกันคุณภาพ การประเมิน การควบคุม การติดตามตรวจสอบการดำเนินงานและการแก้ปัญหา เป็นเครื่องมือในการสร้างนวัตกรรม รวมถึงการพยากรณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้น

สรุปได้ว่า การบริหารและจัดการอาชีพ และกระบวนการผลิต จำเป็นต้องมีขั้นตอนที่กำหนดไว้ก่อนหลังอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ดำเนินการสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง ผู้กำหนดขั้นตอนต้องมีความเข้าใจและสามารถจัดระบบการบริหารจัดการ และกระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

4. ฝึกทักษะงานอาชีพที่สนใจ

ทักษะพื้นฐานที่สำคัญในการประกอบอาชีพ  คือคุณธรรม ในการประกอบอาชีพ

4.1  ความหมายของคุณธรรมงานอาชีพ

คุณธรรมงานอาชีพ   หมายถึง  การกระทำที่เป็นประโยชน์ ไม่เบียดเบียน การทำหน้าที่การทำมาหากิน เลี้ยงชีพโดยสุจริต ก่อให้เกิดผลผลิตและรายได้  เป็นที่ยอมรับของสังคม 

4.2  ความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรมงานอาชีพ

บุคคลผู้มีคุณธรรม หมายถึง บุคคลที่มีความเป็นอยู่อย่างถูกต้องตามกฎเกณฑ์ และหลักการเหตุผลของธรรมชาติ สังคมหรือชุมชนใดมีผู้มีคุณธรรมเป็นส่วนมาก สังคมนั้นย่อมมีความสมดุล กลมกลืน สงบสุข เจริญและพัฒนาอย่างไม่สิ้นสุด 

ความสำคัญของคุณธรรมในข้อที่ว่า เป็นเครื่องเสริมบุคลิกภาพ และเป็นเครื่องส่งเสริมความสำเร็จนั้น เป็นประเด็นที่มีความสำคัญต่องานอาชีพอย่างยิ่ง เพราะงานอาชีพต้องติดต่อสัมพันธ์ เกี่ยวข้อง และประสานงานกับผู้คนทั่วไป

4.3  ทักษะพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพสุจริต 

ทักษะ (Skill) หมายถึง ความชำนาญอันเกิดจากการฝึกฝน ซึ่งได้ปฏิบัติจริงจนคุ้นเคย ทำได้อย่างคล่องแคล่ว ไม่ติดขัด เป็นที่ยอมรับจากผู้เกี่ยวข้อง 

ทักษะการประกอบอาชีพสุจริต  จึงเป็นเรื่องของการฝึกฝนจนชำนาญในงานอาชีพของตนเอง บนพื้นฐานของผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมวิชาชีพ 

การประกอบอาชีพให้ประสพความสำเร็จ ผู้ประกอบอาชีพจำเป็นต้องมีทักษะสำหรับการประกอบอาชีพนั้นๆ ด้วย  ได้แก่

1. ทักษะอาชีพ เป็น ความชำนาญของบุคคลที่เกิดจากการฝึกฝน ในกิจกรรมที่ปฏิบัติยึดเป็นอาชีพ  การฝึกฝนจนเกิดทักษะ ต้องพัฒนามาจากการศึกษา การสังเกต จดจำ มีความมานะ อดทน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะในการใช้วิทยาการ หรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และปัจจัยหรือองค์ประกอบอื่นๆ อีกหลายประการ