5.5.2  ระดับของผู้นำในองค์การ แบ่งเป็น 3 ระดับ

1.   การจัดการระดับล่าง (Lower Management) มีผู้นำระดับต้น เรียกว่า “หัวหน้างาน” (Supervisor) ได้แก่ หัวหน้างานต่าง ๆ มีหน้าที่มอบหมายงาน สั่งการ ประเมินผลงาน และติดต่องานกับคนงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีการปฏิบัติงานตามแผนงานที่กำหนดไว้โดยผู้บริหารระดับกลาง

2.   การจัดการระดับกลาง ((Middle Management) มีผู้นำระดับกลาง เรียกว่า    “ผู้จัดการ” (Manager)  เช่น ผู้จัดการฝ่ายต่าง ๆ และหัวหน้าแผนกงาน มี   หน้าที่วางแผนงานและระเบียบวิธีการปฏิบัติงานเฉพาะอย่าง เพื่อดำเนินงานตามแผนงานของผู้บริหารระดับสูง

3.   การจัดการระดับสูง (Top Management) มีผู้นำระดับสูง เรียกว่า “ผู้บริหาร” (Executive) จะประกอบด้วยประธาน หรือ คณะกรรมการ หรือตำแหน่งอื่นที่เป็นระดับสูงสุดขององค์การ มีหน้าที่ในการวางแผนระยะยาวขององค์การ กำหนดเป้าหมายหลักของหน่วยงาน ตลอดจนทำการตัดสินใจเกี่ยวกับปัญหาสำคัญขององค์การ

5.5.3  ความแตกต่างของการบริหารกับการจัดการ

คำว่า การบริหาร (Administration) และการจัดการ (Management) แม้จะเป็นคำที่ใช้แทนกันได้ และมีความหมายเหมือนกัน แต่มีลักษณะที่แตกต่างกันที่เด่นชัด คือ

1.   การบริหาร (Administration) ใช้กับผู้บริหารระดับสูง จะเน้นในเรื่องการกำหนดนโยบายและเป้าหมายต่าง ๆ ขององค์การ และเป็นคำที่องค์การของรัฐนิยมใช้ เช่น คำว่า การบริหารราชการ

2.    การจัดการ (Management) ใช้กับผู้บริหารระดับกลางลงมา จะเน้นในเรื่องการนำนโยบายไปปฏิบัติ

5.5.4  ทรัพยากรการบริหารหรือปัจจัยการบริหาร เป็นปัจจัยพื้นฐานที่ช่วยในการบริหารงานขององค์การ ซึ่งเป็นปัจจัยที่องค์การควบคุมได้ แบ่งเป็น 4 อย่าง หรือ 4M’s คือ คน (Man) เงินทุน (Money)วัสดุสิ่งของ (Material) และเครื่องจักร (Machine)

นอกจากปัจจัยการบริหาร (4M’s) แล้ว ยังมี“ปัจจัยในการประสบความสำเร็จ” เป็น “ปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้” ได้แก่ การจัดการ (Management) การจูงใจ (Motivate) การปฏิบัติงาน (Method) ตลาด (Market)  เวลา (Time) และเทคโนโลยี (Technology )

5.5.5  ทักษะของผู้บริหาร ผู้บริหาร ควรมีทักษะ (ความสามารถ) ในการดำเนินงาน 3 ด้าน คือ

1.   ทักษะด้านเทคนิค (Technical Skill) คือ ความสามารถในการปฏิบัติงาน ความเชี่ยวชาญตามสาขาอาชีพ ซึ่งหัวหน้างาน (Supervisor) ควรมีทัษะด้านนี้มากกว่าผู้นำระดับอื่น

2.   ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ (Human Skill) คือ ความสามารถในการจูงใจให้คนในองค์การร่วมมือร่วมใจในการทำงานตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ควรมีมากในผู้นำทุกระดับ