สมชาย หิรัญกิตติ, ผศ. และ ศิริวรรณ เสรีรัตน์, รศ.  “การบริหารธุรกิจขนาดย่อม”. กรุงเทพฯ : บริษัท    ธีระฟิล์ม และไซเท็กซ์, 2542.

สมบัติ  ศรีทองอินทร์.  การปฏิบัติโครงงานอาชีพ.  กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช, 2543.

สมยศ  เหมวัสดุกิจ.  การบัญชีเพื่อการจัดการ.  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์วังอักษร, 2543.

สมศักดิ์  ตรีสัตว์.  การออกแบบและการวางผังโรงงาน.  กรุงเทพฯ : มปท. 2540.

สมศักดิ์ สินธุรเวชญ์  และคณะ.  การออกแบบและเทคโนโลยีสมบูรณ์แบบ.  กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช, 2545.

สัญญา  พามี.  การเขียนแบบ Ato CAD กับมืออาชีพ.  กรุงเทพฯ : มปท, 2544.

สัลยุทธ์ สว่างวรรณ.ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ. กรุงเทพฯ:เพียร์สัน เอ็ดดูเคชัน อินโดไซน่า, 2545.

สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.  คู่มือพลังงานยั่งยืน.  กรุงเทพฯ : มปท, 2545.

สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.  พลังงานลม.  กรุงเทพฯ : มปท, 2545.

สิริพันธ์  จุลกรังคะ.  โภชนาศาสตร์เบื้องต้น.  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2542.

อนุกูล  พลศิริ, รศ.และคณะ.  การงานอาชีพและเทคโนโลยีช่วงชั้นที่ 4 พิมพ์ครั้งที่ 1.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ ประสานมิตร, 2545.

อนุช  อาภาภิรม.  การพัฒนาอย่างยั่งยืนคำตอบอยู่ในความหลากหลาย.  กรุงเทพฯ : มูลนิธิศูนย์สื่อการพัฒนา, 2545.

อบเชย  วงศ์ทอง.  โภชนาการครอบครัว.  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. มปป.

อัจฉราพร  ไศลสูต.  ความรู้เรื่องผ้า พิมพ์ครั้งที่ 9.  กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทคนิค19, 2533.

อำนาจ  เจริญศิลป์.  การจัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.  กรุงเทพฯ : มปท, 2543.

อำนาจ  ทองแสน.  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและผลิต CAD/CAM.  กรุงเทพฯ : มปท, 2542.

อำนาจ ธีระวณิช.  “การจัดการธุรกิจขนาดย่อม”. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์เกษตรศาสตร์, 2544.

อินศวร ใจคำป้อ และคณะ.  กฎหมายธุรกิจ.  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์วังอักษร, 2540

อุทัยวรรณ  อัครวุฒิ.  หลักการจัดการ.  กรุงเทพฯ : มณฑลการพิมพ์, มปป.

อุมาวดี  ไชยภักษา.  กฎหมายพาณิชย์.  กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือกรุงเทพฯ, 2545.

เอกรินทร์  สี่มหาศาล และคณะ. การงานอาชีพและเทคโนโลยี. กรุงเทพฯ: บริษัทอักษรเจริญทัศน์ จำกัด , 2545 .

 เอกรินทร์ สีมหาศาล และคณะ.  การงานอาชีพและเทคโนโลยีช่วงชั้นที่ 1 (ป 1)  พิมพ์ครั้งที่ 1  นนทบุรี บริษัทไทยร่มเกล้า จำกัด, มปป.

เอกสารการสอนชุดวิชา.  งานสำนักงานและการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.