ทรายทับที่ก้นโอ่งหนา  1 เซนติเมตร ทิ้งไว้  1  ชั่วโมง  จึงใส่น้ำให้เต็มทิ้งไว้ 3 - 4 วัน  แล้วนำไปใช้ได้

               

                2.2  แนะนำการใช้เทคโนโลยี

                หลักสำคัญประการแรกในการทำงานใดๆ  ก็ตาม คือเรื่องของความปลอดภัย โดยจะต้องคำนึงถึงอันตราย ที่จะเกิดขึ้นและจะต้องทราบถึงวิธีการหลีกเลี่ยง ที่จะไม่ให้ เกิดอันตรายนั้นๆ

                ข้อควรระวังหรือคำแนะนำในการใช้เทคโนโลยี

ทำงานและอาชีพ  มีดังนี้

                1. ควรแต่งกายให้เรียบร้อย  ไม่รุ่มร่ามในขณะทำงานกับเทคโนโลยีทั้งหลาย

                2. ควรสวมเครื่องป้องกันอันตรายเบื้องต้นที่จำเป็นต้องใช้ในการทำงานแต่ละประเภท  เช่น  สวมแว่นตานิรภัยเมื่อต้องการทำงาน

เกี่ยวกับงานเชื่อม  สวมหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ  เมื่อต้องการฉีด      สารเคมี  เป็นต้น

                3. ควรระมัดระวังเมื่อใช้เครื่องมือที่มีคม

                4.ถ้าใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้า จะต้องถอดปลั๊กหรือปิดสวิทช์ไฟฟ้า หลังใช้เแล้วทุกครั้ง

                5. ควรปรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆ  ให้อยู่ในสภาพเดิมทุกครั้ง  หลังจากทำงานเสร็จแล้ว

                6. ควรทราบถึงหน้าที่  วิธีการใช้อุปกรณ์  เครื่องมือและเครื่องจักรต่างๆ  อย่างดี ก่อนใช้งาน

                ตัวอย่างการแนะนำการใช้และใช้เทคโนโลยี

                หลังการเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการใช้งานอาชีพแล้ว  ขั้นต่อไปคือ ต้องรู้จักวิธีการใช้  หรือแนะนำวิธีการใช้แก่ผู้ใช้อื่นๆ

 เพื่อทำให้เทคโนโลยีที่เลือกใช้นั้นมีประโยชน์คุ้มค่า  ไม่มีข้อบกพร่อง หรือเกิดเสียหาย  ไม่ได้รับอันตราย ตลอดจนมีอายุการใช้งานนาน

ที่สุดเท่าที่จะทำได้  จึงจะทำให้การใช้ เทคโนโลยีนั้นมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด

                ตัวอย่าง  ของการแนะนำการใช้และใช้เตาเผาขยะ

                1. ความรู้ทั่วไป

                เตาเผาขยะแบบง่ายที่ได้รับคำแนะนำจากกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข  ให้หมู่บ้านในท้องถิ่นชนบท สร้างขึ้นใช้ เอง  แทนการเผาขยะในที่โล่งแจ้ง  เพราะการเผาขยะในที่โล่งแจ้ง จะทำให้กลิ่นและควันไฟจากขยะ  ทำความเดือดร้อนรำคาญ ให้กับบริเวณใกล้เคียง  ส่วนการใช้เตาเผาขยะ จะช่วยลดปัญหา สิ่งแวดล้อม  ลดการกระจายของเชื้อโรค จาก

ขยะมูลฝอย  ลดแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะนำเชื้อโรค จึงทำให้สภาพแวดล้อมในหมู่บ้าน สะอาดและถูกสุขลักษณะ

2.  ข้อเสนอแนะการใช้

                               2.1    ฐานและฝาปิดเตาเผาขยะ  เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก  อัตราส่วนผสมคอนกรีต 1 : 2 : 3

(ปูนซีเมนต์  :  ทราย  :  หิน  โดยปริมาตร)  เสริมเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง  1/2 นิ้ว