เรื่องที่

พืช

1.1 การปลูกผักสวนครัวปลอดสารเคมี

                ผักเป็นพืชที่เรานำมาประกอบเป็นอาหารในชีวิตประจำวัน มีคุณค่าทางอาหารที่เป็นประโยชน์ ต่อร่างกาย การปลูกผักสวนครัวปลอดสารเคมี เป็นการปลูกผักโดยไม่ใช้สารเคมี  เช่น ปุ๋ยเคมี  และ ยาฆ่าแมลง แต่จะใช้ปุ๋ยหมัก  ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมักชีวภาพ น้ำสกัดชีวภาพและสารสมุนไพรกำจัดแมลง มาใช้ในการปลูก ทำให้ปลอดภัยกับผู้ผลิตและผู้บริโภค

 

                ความหมายของพืชผักสวนครัว

                พืชผักสวนครัว หมายถึง  พืชผักที่ปลูกในพื้นที่ว่างในบริเวณบ้านหรือหน่วยงาน อาจปลูก ลงแปลงหรือในภาชนะต่าง ๆ เพื่อใช้บริโภคในครอบครัว หากมีจำนวนมากเหลือจากการบริโภค ก็สามารถนำไปจำหน่ายได้

                การแบ่งประเภทของพืชผักสวนครัว

                1.   ผักกินใบกินต้น  เช่น คะน้า ผักบุ้ง กะหล่ำปลี ผักกาดขาว

                2.   ผักกินฝักกินผล  เช่น พริก มะเขือ ถั่วฝักยาว ถั่วแขก  ถั่วพู

                3.   ผักกินหัวกินราก  เช่น  ผักกาดหัว  กระเทียม   กระชาย ขมิ้น

                4.   ผักกินดอก  เช่น  กะหล่ำดอก  ดอกแค   ขจร

 
                การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์  มีวิธีการคัดเลือก ดังนี้

                1. เป็นเมล็ดที่แก่เต็มที่  เก็บจากผลหรือฝักที่แก่หรือสุกจัด มีอาหารสะสมในเมล็ดมาก  ต้นอ่อนในเมล็ดสมบูรณ์

                2. เป็นเมล็ดที่สมบูรณ์ ไม่มีรอยแตก หัก ร้าว หรือลีบ

                3. เป็นเมล็ดที่เก็บมาจากต้นใหม่ ๆ ไม่เก็บไว้นานจนเกินไป