เมื่อพิจารณาถึงข้อดีข้อเสียแล้ว  ได้เลือกแบบที่  4  เพราะทำง่าย ราคาประหยัด  ส่วนวัสดุ ใช้ไม้ที่ทำ โครงสร้างทั้งหมดคือไม้อัดสักหนา  4  มม.  หนา 10  มม. ก็ใช้ไม้อัดสักแผ่นเดียว เหมือนกันทุกแบบ    เพียงแต่แบบที่  3 - 5  จะต้องมีกระดานชานอ้อยหนา  4  มม. บุด้านหลังเท่านั้น

 

                5. การทดสอบต้นแบบหรือวิธีการที่ได้เลือกไว้

                ในขั้นตอนนี้เป็นการออกแบบชั้นวางรองเท้าที่ได้เลือกไว้  คือแบบที่  4  และทำการสร้างต้นแบบ  ชั้นวางรองเท้า   โดยการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เรามีอยู่  เสร็จแล้วบันทึกข้อมูลการทดสอบ ภายใต้กรอบ ที่กำหนด  ทำการปรับแต่งให้สมบูรณ์

 

                6. ประเมินผลการทดสอบและบันทึกข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น

                ในขั้นตอนนี้เป็นการพิจารณาดูว่า หลังจากที่เราได้สร้างชั้นวางรองเท้าเสร็จแล้ว จะทำการ ทดลองใช้ดูว่ามีจุดบกพร่องตรงไหน  หรือควรมีการปรับปรุง พัฒนาแบบไหนดี  อย่างเช่นชั้นวางรองเท้า แบบที่  4  อาจจะไม่มีชั้นเก็บผ้าเช็ดรองเท้า  หรือที่ใส่ถุงเท้า เป็นต้น  จึงน่าจะมีการเพิ่มชั้นเก็บของ จึงเป็นที่มาของแบบที่  5 ซึ่งจะเป็นแบบที่ตอบสนองต่อความต้องการและมีประโยชน์ใช้สอยมากที่สุด

 

                7. เสนอแนวคิด  กระบวนการและผลงาน

                ในขั้นตอนนี้เป็นการเสนอแนวคิด  กระบวนการและผลงานในการทำชั้นวางรองเท้าในแบบที่  4  เพื่อที่จะสรุปผลการทำชั้นวางรองเท้าตามแบบที่เลือกไว้ แล้วนำไปใช้งานและเก็บข้อมูลการใช้ เป็นต้นว่า ความสะดวกต่อการใช้งาน กระบวนการผลิต ตลอดจนการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ เพื่อที่จะได้มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและพัฒนาเป็นรูปแบบใหม่ ที่สามารถตอบสนองได้มากขึ้น

กิจกรรมที่  29

                1. ให้ผู้เรียนรวมกลุ่มกัน  3 - 5  คน  ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน  โดยให้คำนึงถึง วัสดุอุปกรณ์ในท้องถิ่น ซึ่งจะต้องไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีที่ใช้ 

                2. ให้ผู้เรียนที่รวมกลุ่มกัน  3 - 5  คน  ทำการสร้างผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ที่เสนอตอนต้น  และทำการ ทดสอบผลิตภัณฑ์ตามกระบวนการทดสอบ

                3. หลังจากทำกิจกรรมในข้อ 1 และ 2 แล้ว ให้ตัวแทนกลุ่มออกมาบรรยายหน้าชั้นเรียน 

กิจกรรมที่  30

                ให้ผู้เรียนตอบคำถามดังต่อไปนี้

                1.  กระบวนการทางเทคโนโลยี  มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง อธิบาย

                2.  ให้ผู้เรียนยกตัวอย่าง  การแก้ปัญหากระบวนการทางเทคโนโลยี  มา  1  ตัวอย่างพร้อมทั้งอธิบาย เป็นขั้นตอนและเขียนภาพประกอบ