การเจริญเติบโตของคน

                การเจริญเติบโตของคนระยะเอมบริโอ ไข่หรือปฏิสนธิจนได้ไซโกตที่ท่อนำไข่ส่วนต้นก็จะแบ่งเซลล์เพิ่มจำนวนกลายเป็นเอมบริโอ พร้อมกับเคลื่อนที่มาตามท่อนำไข่และฝังตัวที่ผนังมดลูกภายในวันที่ 9 หลังการปฏิสนธิ ช่วงนี้จะมีการสร้างรกซึ่งเกิดจากกลุ่มเซลล์ที่อยู่ชั้นนอกของเอมบริโอเจริญร่วมกับเนื้อเยื่อชั้นในของผนังมดลูกและสร้างถุงน้ำคร่ำ เมื่อเอมบริโออายุได้ 2 สัปดาห์ เอมบริโอจะยาวประมาณ 1.5 มิลลิเมตร ในสัปดาห์ที่ 3 เริ่มปรากฏร่องรอยของอวัยวะขึ้น หัวใจมีลักษณะเป็นท่อและเริ่มเต้นเป็นจังหวะ เมื่ออายุได้ 4 สัปดาห์อวัยวะต่างๆ เจริญเติบโตและมีอวัยวะครบเมื่อมีอายุได้ 8 สัปดาห์เป็นระยะสิ้นสุดของเอมบริโอหลังจากระยะนี้เรียกว่าฟีตัส

                การเจริญในระยะฟีตัส เมื่อทารกอายุได้ 8 – 9 สัปดาห์จะมีนิ้วมือและนิ้วเท้าเห็นชัดเจนสามารถแยกเพศได้มีผมและขนเกิดขึ้น เมื่อฟีตัสอายุ 6 เดือนจะมีน้ำหนักประมาณ 680 กรัม ช่วง 3 เดือนสุดท้ายของการตั้งครรภ์ฟีตัสจะมีขนาดโตขึ้นมาก เป็นระยะที่ระบบประสาทเจริญมากขึ้น โดยเฉลี่ยการตั้งครรภ์ใช้เวลาประมาณ 280 วัน การคลอดส่วนใหญ่หัวของทารกจะออกมาก่อน หลังจากคลอด 1 นาที ทารกเริ่มหายใจและติดตามด้วยเสียงร้อง

                การเจริญเติบโตระยะหลังคลอด ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มความสูงและน้ำหนัก นอกจากนี้มีการเพิ่มขนาดของอวัยวะและกล้ามเนื้อบางอย่าง การพัฒนาของสมองมีรายงานพบว่าเด็กในครรภ์ซึ่งอยู่ในระยะ 2 – 3 เดือนก่อนคลอด และระยะ 6 เดือนหลังคลอดถ้าขาดอาหารที่จำเป็นจะส่งผลต่อการพัฒนาของสมอง สมองจะพัฒนาข้ามีจำนวนเซลล์สมองน้อยเนื่องจากเซลล์แบ่งตัวน้อยลง จะมีผลต่อสติปัญญาของเด็ก แก้ไขโดยการเพิ่มอาหารที่จำเป็นให้เพียงพอ เพื่อแก้ไขการเจริญเติบโตของสมอง เด็กเหล่านี้จะแก้ไขได้เฉพาะในระยะที่สมองยังมีการเจริญเติบโตอยู่ ถ้าไม่แก้ไขหลังจากระยะนี้แล้วจะแก้ไขไม่ได้

 

 

ชุดวิชา กศน. หมวดวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม (ชีววิทยา) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย : หน้า  88