สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต

มาตรฐาน ว 1.1 เข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่างๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ทำงานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้เรื่องสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต

มาตรฐานการเรียนรู้

กรอบสาระการเรียนรู้

รายละเอียดสาระการเรียนรู้

 

 

 

 

 

4.  สืบค้นข้อมูล ออกแบบ และทำการทดลองเพื่อศึกษากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง

 

 

5.  สืบค้นข้อมูล อภิปรายและสรุปเกี่ยวกับกระบวนการลำเลียงและกระบวนการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต

 

 

 

 

 

6.  สืบค้นข้อมูลอภิปรายและสรุปเกี่ยวกับการสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต

 

3.  พลังงานที่เซลล์ใช้ในกิจกรรมต่างๆ ได้จากการสลายโมเลกุลของสารอาหารที่เซลล์ได้รับ

การสังเคราะห์ด้วยแสง

1.  การสังเคราะห์ด้วยแสง ประกอบด้วย

     -  ปฏิกิริยาที่ใช้แสง

     -  ปฏิกิริยาที่ไม่ใช้แสง

2.  เอนไซม์และรงควัตถุที่ใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสง

การลำเลียงและการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต

1.  โครงสร้างที่ใช้ในการลำเลียงน้ำและแร่ธาตุของพืช

2.  กระบวนการลำเลียงน้ำและอาหารในพืช

3.  ระบบลำเลียงในสัตว์และกลไกที่ใช้ในการลำเลียงอาหาร

4.  การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์

การสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต

1.  การสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตจำแนกได้เป็น

     -  การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ

     - การสืบพันธ์แบบอาศัยเพศ

 

ชุดวิชา กศน. หมวดวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม (ชีววิทยา) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย : หน้า  181