5.  สารตะกั่ว ตะกั่วเป็นโลหะหนัก มีการใช้ตะกั่วในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น สี แบตเตอรี่เครื่องเคลือบ และผสมในน้ำมันเบนซิน ละอองสารตะกั่วจึงฟุ้งกระจายออกมาจากโรงงาน และจากท่อไอเสียรถยนต์ เมื่อสารตะกั่วเข้าสู่ร่างกายจะไปทำลายระบบต่างๆ ของร่างกาย เช่น ระบบประสาท อาจทำให้ได้รับอันตรายถึงชีวิตได้

                6.  เขม่า ขี้เถ้า และฝุ่นละออง เกิดจากการเผ่าไหม้อย่างไม่สมบูรณ์ของสารที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบ เขม่า ขี้เถ้า และฝุ่นละออง ทำให้เกิดความรำคาญ ทำให้อาคารบ้านเรือนสกปรก และเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคทางเดินหายใจ

               

                จะเห็นได้ว่ากิจกรรมต่างๆ ที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ เป็นสาเหตุใหญ่ที่ทำให้ก๊าซต่างๆ ในบรรยากาศเปลี่ยนแปลงไป และเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดปรากฎการณ์เรืองกระจก (greenhouse effect) ซึ่งทำให้โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้นทุกๆ ปี ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ ที่อาศัยอยู่ในระบบนิเวศนั้นๆ

 

กิจกรรมที่  4.2.3

                ผู้เรียนทำการศึกษาเรื่องต่อไปนี้ โดยการเขียนอธิบายในสมุดกิจกรรม

                1.  สิ่งแวดล้อมที่ผู้เรียนอาศัยอยู่มีสภาพเป็นอย่างไร และผู้เรียนพบอะไรบ้างที่เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน

                2.  ผู้เรียนควรมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างไร

                3.  ร่วมอธิปรายและระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบของปัญหาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนแนวทางในการป้องกันและแก้ไขในหัวข้อต่อไปนี้

                      3.1  น้ำ

                      3.2  ดิน

                      3.3  อากาศ

                      3.4  ป่าไม้และสัตว์ป่า

                      3.5  ขยะ

 

 

 

 

 

ชุดวิชา กศน. หมวดวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม (ชีววิทยา) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย : หน้า  159