การค้นพบเซลล์และทฤษฎีเซลล์

 

                การศึกษาค้นพบเกี่ยวกับเซลล์และทฤษฎีเซลล์ ในปี ค.ศ. 1665 โรเบิร์ต ฮุก นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ ได้ประดิษฐ์กล้องจุลทรรศน์ที่มีกำลังขยายสูงประมาณ 270 เท่า เป็นกล้องจุลทรรศน์ที่มีพื้นที่สำหรับตั้งโดยไม่ต้องใช้มือถือ ซึ่งเขาได้ตรวจดูชิ้นไม้คอร์กที่ฝานเป็นแผ่นบางๆ พบว่าชิ้นไม้คอร์ก ประกอบไปด้วยช่องขนาดเล็กๆ มากมายเรียงติดกัน ช่องเหล่านี้มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมเกือบกลม เขาเรียกแต่ละชิ้นนั้นว่าเซลล์ (cell) ซึ่งแปลว่าห้องว่าง (empty cell) เซลล์ไม้คอร์กที่รอเบิร์ต ฮุก เห็นนั้นเป็นเซลล์ที่ตายแล้ว แต่ยังสามารถคงรูปร่างอยู่ได้ เนื่องจากมีผนังเซลล์ซึ่งประกอบด้วยเซลล์ลูโลส (cellulose) และซูเบอริน (Suberin)

                ปี ค.ศ. 1824  ดิวโทรเซท์ นักพฤษศาสตร์ของชาวฝรั่งเศสได้ศึกษาเนื้อเยือพืชและสัตว์ พบว่าประกอบไปด้วยเซลล์เช่นเดียวกัน

                ปี ค.ศ. 1831  โรเบิร์ด  บราวน์ นักพฤษศาสตร์ชาวอังกฤษได้ศึกษาเซลล์พบก้อนกลมเล็กๆ อยู่ตรงกลางเซลล์พืช เขาเรียกก้อนกลมๆ นั้นว่า นิวเคลียส (nucleus)

                ปี ค.ศ. 1835  เฟลิกซ์  ดิวจาดิน นักสัตว์ศาสตร์ชาวฝรั่งเศส ได้พบว่าภายในเซลล์ประกอบไปด้วยของเหลวใสคล้ายวุ้น

                ปี ค.ศ. 1838   มัดทิอัส  ยาคบ  ชไลเดน นักพฤษศาสตร์ชาวเยอรมันค้นพบว่าเนื้อเยื่อพืชทุกชนิดประกอบไปด้วยเซลล์

                ปี ค.ศ. 1839  เทโอดอร์  ชวานน์ นักสัตวศาสตร์ชาวเยอรมันได้ค้นพบเนื้อเยื่อสัตว์ทุกชนิดประกอบไปด้วยเซลล์ ดังนั้น ชวานน์ และชไลเดน จึงได้รวมกันตั้งทฤษฎีเซลล์ขึ้นมามีใจความของทฤษฎีว่า สิ่งมีชีวิตทั้งหลายประกอบไปด้วยเซลล์ และเซลล์คือหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด

                ปี ค.ศ. 1839  โจฮันเนส  ปัวคินเจ นักสัตวศาสตร์ชาวโบเฮเมีย ได้ศึกษาไขและตัวอ่อนของสัตว์ชนิดต่างๆ พบว่าภายในมีของเหลวใส เหนียว และอ่อนนุ่ม คล้ายวุ้น และเรียกของเหลวใสนี้ว่าโพรโทพลาซึม (protoplasm)

                ปี ค.ศ. 1845  รูดอล์ฟ  วีร์โชว์ นักวิทยาศาสตร์ขาวเยอรมันได้พบว่า เมื่อเซลล์มีการเจริญเติบโตจนถึงระยะหนึ่ง ก็จะมีการแบ่งเซลล์เป็นสองเซลล์ จึงเสนอให้เพิ่มทฤษฎีเซลล์ว่า เซลล์ทุกเซลล์มีกำเนิดจากเซลล์ที่มีอยู่ก่อน

                ปี ค.ศ. 1868  โทมัส เอช ฮักซ์เลย์ นายแพทย์ชาวอังกฤษกล่าวว่าโพรโทพลาซึมเป็นรากฐานของชีวิต

                ปี ค.ศ. 1880  วอลเทอร์  เฟลมมิง นักชีววิทยาชาวเยอรมันได้ค้นพบโครโมโซมภายในนิวเคลียส

 

ชุดวิชา กศน. หมวดวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม (ชีววิทยา) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย : หน้า 7