แผนภาพแสดงโครงสร้าง

                                      ของเซลล์สัตว์ (ก.) และ

                                      เซลล์พืช (ข.)

                                      1. เยื่อหุ้มเซลล์

                                      2. นิวเคลียส

                                      3.ไซโทพลาซึม

                                      4.ไรโบโซม

                                      5.เอนโดพลาสมิกเรติคูลัม

                                      6.กอลจิบอดี

                                      7.ไมโทคอนเดรีย

                                      8.แวคิวโอล

                                      9.เซนทริโอล

                                    10.ไลโซโซม

                                    11.คลอโรพลาสต์

                                   12.ผนังเซลล์

หมายเลข 1 – 8     พบได้ในเซลล์สัตว์และเซลล์พืชหมายเลข 9 – 10   พบได้ในเซลล์สัตว์

หมายเลข 11 – 12 พบได้ในเซลล์พืช

 

 

 

                                                                                                                               

ภาพเซลล์พืชและเซลล์สัตว์

 

 

 

 

 

 

 

ชุดวิชา กศน. หมวดวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม (ชีววิทยา) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย : หน้า 6