เรื่องที่  3.2.1  หลักฐานที่สนับสนุนวิวัฒนาการ

 

                มีหลักฐานสำคัญที่สนับสนุนวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต อาทิ

1.  หลักฐานจากซากดึกดำบรรพ์

                หลักฐานจากซากดึกดำบรรพ์ของสิ่งมีชีวิต ซึ่งมีซากที่เกิดจากซากพืชและซากสัตว์ที่ทับถมกันเป็นเวลานานกลายเป็นฟอสซิล ซึ่งยังคงมีร่องรอยความแตกต่างของซากจากอดีตถึงปัจจุบัน เช่น ซากของไดโนเสาร์ ซากดึกดำบรรพของม้าในยุคต่างๆ ที่ยังคงความสมบูรณ์มาก ซากอาคีออฟเทอริซ์ ซึ่งมีลักษณะกึ่งสัตว์ปีกและสัตว์เลื้อยคลาน ซึ่งต่อมาเชื่อกันว่าวิวัฒนาการมาเป็นสัตว์เลื้อยคลาน

2.  หลักฐานความคล้ายคลึงของโครงสร้าง

                หลักฐานความคล้ายคลึงของโครงสร้าง พบว่าสิ่งมีชีวิตที่มีโครงสร้างพื้นฐานเป็นแบบเดียวกันมีจุดกำเนินเดียวกันมีความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม มากกว่าพวกที่มีโครงสร้างพื้นฐานแตกต่างกันแม้มีหน้าที่เหมือนกัน เช่น รยางค์คู่หน้าของเสือ สิงโต ครีบปลาวาฬ แขนคน มีจุดกำเนิดเดียวกัน แต่ทำหน้าที่แตกต่างกัน homologous organ มีความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมมากกว่า ปีกนกกับปีกแมลง แม้มีหน้าที่ใกล้เคียงกันแต่มีจุดกำเนิดแตกต่างกันย่อมมีความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมแตกต่างเรียก analogous organ

 

ภาพแสดงหลักฐานความคล้ายคลึงของโครงสร้าง

 

 

 

ชุดวิชา กศน. หมวดวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม (ชีววิทยา) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย : หน้า  120