ตารางแสดงการเปรียบเทียบปริมาณเบสที่เป็นส่วนประกอบของ RNA ที่สังเคราะห์ขึ้นกับปริมาณของ DNA ที่เป็น

ชนิดของสิ่งมีชีวิตที่นำ DNA มาเป็นต้นแบบแม่พิมพ์

ปริมาณของเบสใน DNA ที่สังเคราะห์ได้ (ร้อยละ)

อัตราส่วนของ

A + U

G + C

เป็นแม่พิมพ์

อัตราส่วนของ

A + U

G + C

เป็นแม่พิมพ์

 

A

U

G

C

ไวรัส (phage T2)

วัว (เซลล์จากต่อมไทมัส)

แบคทีเรีย (E.coli)

แบคทีเรีย (Micrococcus lysodeikticus)

0.31

0.31

0.24

0.17

0.34

0.29

0.24

0.16

0.18

0.19

0.26

0.33

0.17

0.21

0.26

0.34

1.86

1.50

0.29

0.49

1.84

1.35

0.97

0.39

 

 

กิจกรรมที่  3.1.3

                ตอนที่ 1  ให้ผู้เรียนสรุปประเด็นต่อไปนี้ ลงในสมุดกิจกรรม

                1.  ความแตกต่างระหว่าง DNA และ RNA

                2.  รหัสทางพันธุกรรม

                ตอนที่ 2  ให้ผู้เรียนตอบคำถามต่อไปนี้ลงในสมุดกิจกรรม

                จากตารางพันธุกรรมหน้า 112 (ดูภาพประกอบ)

                                mRNA โมเลกุลหนึ่งมีเบสเรียงลำดับดังต่อไปนี้

                                5’AUGACGUUUUGCACC3’

                ถ้าเบสตัวที่ 4 นับจากปลาย 3 เปลี่ยนไปเป็น A จะมีผลอย่างไรต่อ

                พอลีเพปไทด์ที่สังเคราะห์ mRNA ที่เปลี่ยนไป และเพราะเหตุใด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชุดวิชา กศน. หมวดวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม (ชีววิทยา) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย : หน้า  113