4.  เมื่อละลายโพแทสเซียมไอโอไดด์ 3.32 กรัมในน้ำแล้วเติม เลด(II) ไนเตรตลงไป 3.50 กรัม จากการตรวจสอบพบว่ามีโพแทสเซียมไนเตรตเกิดขึ้น 2.02 กรัม และมีเลด(II) ไนเตรตเหลืออยู่ 0.19 กรัม จงคำนวณหามวลเลด(II) ไอโดไดด์ที่เกิดขึ้น

 

แนวคิด  ใช้กฎทรงมวล

                มวลของสารก่อนทำปฏิกิริยา            =             มวลของสารหลังปฏิกิริยา

                มวลของKI + มวลของ Pb(II)NO3   =             มวลของ Pb(II)I2+มวลของ(Pb(II)NO3)2

                3.2+3.50                                                =             2.02+มวลของ Pb(II)I2+19

                มวลของ Pb(II)I2                                 =             3.32+3.50-2.02-0.19

                มวลของ Pb(II)I2                                 =             4.61

                เลด(II) ไอโอไดด์ Pb(II)I2  เกิดขึ้น  4.61  กรัม

 

5.  ในการเผาเหล็ก 11.17 กรัม กับกำมะถัน 9.00 กรัม พบว่ามีสารประกอบไอร์ออน (II) ซัลไฟล์เกิดขึ้นและมีกำมะถันเหลืออยู่ 2.59 กรัม จากการวิเคราะห์สารประกอบไอร์ออน(II) ซัลไฟด์พบว่ามีกำมะถันร้อยละ 36.47 โดยมวล ผลจากการทดลองนี้เป็นไปตามกฎสัดส่วนคงที่หรือไม่

 

จากโจทย์ที่ใช้                       กำมะถัน 9.00-2.59  =  6.41 กรัม                      เหล็ก      11.17   กรัม

แนวคิด                                  FeS         S             +             Fe

(กรัม)                                     100         36.47                      100-36.47  =  63.53

ถ้าใช้เหล็ก 11.17 กรัม จะใช้ กำมะถัน (11.17  x  36.47)/63.53  =  6.41                         11.17   กรัม

                                กำมะถันจากการเผามีค่าเท่ากับกำมะถันจากการคำนวณ

                                ดังนั้นผลการทดลองนี้เป็นไป ตามกฎสัดส่วนคงที่

 

เฉลยกิจกรรมที่ 3.22

ผู้เรียนอธิบายและคำนวณ เกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้ โดยการเขียนอธิบายในสมุดกิจกรรมของผู้เรียน

1.  จงหามวลเป็นร้อยละของธาตุองค์ประกอบต่อไปนี้

                (NH4)2HPO4

มวลของ(NH4)2HPO4 Nx2+Hx3+Px1+Ox4  =  14x2+1x9+39x16x4  =  140

มวลของ N  =  14x2,มวลของ H  =  1x9,มวลของ P  =  39x1,มวลของO  =  16x4

ร้อยละของ N   =   (14x2x100)/140  =  20     ร้อยละของ H   =   (1x9x100)/140   =   6.43

ร้อยละของ P   =   (29x1x100)/140  =  27.86                ร้อยละของ O   =   (16x4x100)/140  =   45.71