ตอนที่  1.1  พันธะเคมี

 

สาระสำคัญ

 

                พันธะเคมีชนิดต่างๆ  พันธะไอออนิก พันธะโคเวเลนต์  เกี่ยวกับการเขียนสูตรการเรียกชื่อโครงสร้างและสมบัติของสารประกอบ  รวมทั้งศึกษาพันธะโลหะและการอธิบายสมบัติบางประการของโลหะ

 

จุดประสงค์

 

                เมื่อศึกษาหน่วยนี้แล้วผู้เรียนสามารถ

                1.  อธิบายการเกิดพันธะไอออนิก  การเขียนสูตรและการเรียกชื่อสารประกอบไอออนิกได้               2.  อธิบายลักษณะโครงสร้างและสมบัติของสารประกอบไออนิกได้

                3.  อธิบายการเกิดพันธุโคเวเลนต์  การเขียนสูตรและการเรียกชื่อสารประกอบโคเวเลนต์ได้

                4.  อธิบายการเกิดพันธะโลหะ  และสมบัติของโลหะได้

 

ขอบข่ายเนื้อหา

 

                ตอนที่  1.1.1  พันธะไอออนิก

                ตอนที่  1.1.2  พันธะโคเวนเลนต์

                ตอนที่  1.1.3  พันธะโลหะ