หน่วยที่  1  กำเนิดสารประกอบ

 

สาระสำคัญ

 

                พันธะเคมี เป็นแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอะตอมของธาตุเกิดเป็นสารประกอบที่มีสมบัติแตกต่างกัน  ซึ่งสมบัติบางประการของธาตุในตารางธาตุมีความสัมพันธ์กันตามหมู่และคาบ

 

จุดประสงค์

 

                เมื่อศึกษาหน่วยนี้แล้วผู้เรียนสามารถ

                1.  อธิบายการเกิดพันธะเคมีในสารประกอบได้

                2.  ระบุและยกตัวอย่างชนิดของพันธะเคมีในสารประกอบได้

                3.  สรุปและอธิบายแนวโน้มสมบัติของธาตุตามหมู่ตามคาบได้

 

ขอบข่ายเนื้อหา

 

                ตอนที่  1.1  พันธะเคมี

                ตอนที่  1.2  ตารางธาตุ