จากสูตร

                                                          =       +   

                                                        F     =        เซนติเมตร                ตอบ

 

การหักเห  ( refraction )

                     เมื่อแสงผ่านผิวรอยต่อระหว่างตัวกลาง  2  ตัวกลาง  แสงจะเบนจากแนวเดิม  เรียกปรากฏการณ์นี้ว่า  การหักเห   ฉะนั้น  แสงจะมีการหักเหเมื่อเดินทางผ่านจากตัวกลางหนึ่งไปยังอีกตัวกลางหนึ่ง   สำหรับมุมตกกระทบค่าหนึ่ง  อัตราส่วนระหว่าง  sin  ของมุมตกกระทบกับ  sin  ของมุมหักเห  จะมีค่าคงตัว  ความสัมพันธ์นี้เรียกว่า  กฎของสเนลล์    และค่าคงตัวที่เกิดขึ้นนี้เรียกว่า  ดัชนีหักเหของวัตถุ

                                                                q1     ( มุมตกกระทบ )

                          ตัวกลางที่  1

 

                                                                 q2  ( มุมหักเห )

                                    ตัวกลางที่  2

 

 

                สรุปสูตรที่ใช้ในการคำนวณ

                                                 =         =         =     1n2    =   

                                           sin     คือ  Sin ของมุมตกกระทบ

                                           sin     คือ  Sin  ของมุมหักเห

                                           1n2         คือ ดัชนีหักเหของตัวกลางที่  2  เมื่อเทียบกับตัวกลางที่  1

ตัวอย่าง

                     จากการทดลองเรื่องการหักเหของแสงพบว่า  ถ้าใช้มุมตกกระทบในอากาศเท่ากับ  60  องศา  จะเกิดมุมหักเหในของเหลว  30  องศา  ค่าดัชนีหักเหของของเหลวเมื่อเทียบกับอากาศมีค่าเท่าไร   ?

วิธีทำ

                                จากสูตร      อากาศ n ของเหลว     =   

                                                     อากาศ n ของเหลว      =                                        ตอบ