เรื่องที่  1.2.2 แรง (forces)


 

 


                แรง (forces)  เป็นปริมวลเวกเตอร์มีหน่วยเป็นนิวตัน (N)

                     แรงลัพธ์ (resultant force) หมายถึงผลรวมของแรงหลายแรงที่กระทำต่อวัตถุเดียวกัน เสมือนกับมีแรงเพียงแรงเดียวกระทำต่อวัตถุนั้น

                     การหาแรงลัพธ์ของแรงสองแรง

                     1.  ถ้าแรงสองแรงกระทำไปทางเดียวกัน วัตถุจะเคลื่อนที่ไปทางทิศเดียวกับแรงทั้งสอง  แรงลัพธ์ที่ทำให้วัตถุเคลื่อนที่มีค่าเท่ากับผลบวกของแรงทั้งสอง

 

                                                                  

                                                            หรือ          

 

                2.  ถ้าแรงสองแรงกระทำร่วมต่อวัตถุเดียวกันในทิศทางตรงกันข้าม  วัตถุจะเคลื่อนที่ไปในทิศเดียวกับแรงลัพธ์  ซึ่งแรงลัพธ์ที่ทำให้วัตถุเคลื่อนที่มีค่าเท่ากับผลต่างของแรงทั้งสอง          

                                                                      

                                                                                   

                                                                หรือ             

 

การหาแรงลัพธ์ของแรงหลายแรงที่ทำมุมต่อกัน

             1.  การหาแรงลัพธ์โดยการสร้างสี่เหลี่ยมด้านขนานของแรง

     “ทฤษฎีสี่เหลี่ยมด้านขนานของแรง”( theorem of parallelogran of force)

กล่าวว่า

                         "ถ้ามีแรงสองแรงกระทำร่วมกันที่จุดๆหนึ่ง สามารถแทนขนาดและทิศทางของแรงทั้งสองที่กระทำด้วยด้านทั้งสองของสี่เหลี่ยมด้านขนานที่ประกอบมุม ณ จุดนั้น เส้นทะแยงมุมของเสี่เหลี่ยมด้านขนานที่ลากจากจุดที่แรงกระทำจะแทนขนาดและทิศทางของแรงลัพธ์ของแรงทั้งสองนั้น"

ถ้า P และ Q เป็นแรงที่กระทำที่จุดเดียวกันคือจุด O

และทำมุมกัน 

a

 
R  เป็นแรงรวมของแรง P และ Q

b

 
 เป็นมุมที่แรงรวม R ทำกับแรง P