เรื่องที่  5.3.2   ครึ่งชีวิตและการหาอายุของวัตถุโบราณ

 


 


1.  ครึ่งชีวิต

                          ช่วงเวลาที่อะตอมของธาตุกัมมันตรังสีสลายตัวไปจนมีปริมาณเหลือครึ่งหนึ่งของปริมาณเริ่มต้นเรียกว่า ครึ่งชีวิต(half-life)  แทนด้วยสัญลักษณ์    ดังนั้นจาก 

                                                       =                                 

=                   

                                              =                 

                                                                =                 

                     \                            =                                                                     (1)

 

การหาครึ่งชีวิตโดยการคำนวณนิยมใช้หาครึ่งชีวิตของธาตุกัมมันตรังสีที่มีครึ่งชีวิตยาว   ซึ่งสามารถวัดกัมมันตภาพรังสีได้ในช่วงเวลาที่ทำการทดลอง   วิธีการนี้จะต้องทราบมวลเริ่มต้น   และมวลอะตอมของธาตุกัมมันตรังสีที่ต้องการหาครึ่งชีวิต   โดยชั่งมวลของธาตุกัมมันตรังสีแล้วจึงคำนวณหาจำนวนอะตอมจากสมการ 2

                                                                N    =                                                             (2)

เมื่อ               N                  คือ                จำนวนอะตอม

                     w                  คือ                มวลของธาตุกัมมันตรังสี

                                 คือ                เลขอาโวกาโดร( อนุภาค/mol)

                     M                  คือ                มวลอะตอมของสาร

จากนั้นจึงนำปริมาณรังสีที่วัดได้ไปคำนวณหาค่าคงที่ของการสลายตัวจากสมการการสลายตัว

 

A   =            lN                                                                               (3)

 

ดังนั้นเมื่อทราบค่าคงที่ของการสลายตัวก็สามารถคำนวณหาครึ่งชีวิตของธาตุกัมมันตรังสีได้