ตัวอย่างที่ 1 ระยะกระจัดและระยะทางจะเท่ากันในกรณีที่มีการเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงดังตัวอย่าง

 

                                          S1                                B

                                         1             2         S2

                                        A

                                            S3                       3

 

วัตถุเคลื่อนที่จากจุด A ไปยังจุด B ตามเส้นทางต่างๆ       

                     เส้นทาง 1 ระยะทาง = S1  ระยะกระจัด = S2

                     เส้นทาง 2 ระยะทาง = S2 ระยะกระจัด = S2

                     เส้นทาง 3 ระยะทาง = S3 ระยะกระจัด = S2                    

 

                3. อัตราเร็วของวัตถุ (speed)

                    อัตราเร็ว หมายถึง ระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ในหนึ่งหน่วยเวลา เป็นปริมาณ

สเกลาร์มีหน่วยเป็น   คำนวณได้จากสมการ

                                                                     

      เมื่อ

    v  เป็นอัตราเร็ว มีหน่วยเป็น เมตรต่อวินาที ()

    s   เป็นระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ มีหน่วยเป็น เมตร(m)

    t   เป็นเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ มีหน่วยเป็น วินาที(s)

4. ความเร็ว(velocity)

                 ความเร็วคือ  อัตราส่วนระหว่างการกระจัด  ต่อเวลาที่เปลี่ยนแปลง  ต้องบอกทั้ง

ขนาดและทิศทาง เป็นปริมาณเวคเตอร์ แยกเป็น 2 ประเภทคือ

       4.1  ความเร็วเฉลี่ย (average velocity =)หาได้จากกระจัดตั้งแต่จุดเริ่มต้นถึงจุดสุดท้าย (การกระจัดลัพธ์ )หารด้วยเวลาทั้งหมด คำนวณได้จากสมการ

 หน่วย

4.2  ความเร็วขณะใดขณะหนึ่ง (instantaneous velocity =  ) คือความเร็วที่เกิดขึ้นในขณะเวลาใดเวลาหนึ่งของการเคลื่อนที่ เช่นความเร็วที่ปรากฏในมาตรบอกความเร็วรถยนต์ ขนาดของความเร็ว