6. การศึกษาคุณภาพของน้ำ                          (โครงงานสำรวจ)

                     7. เครื่องส่งสัญญาณกันขโมย                      (โครงงานพัฒนาหรือประดิษฐ์)

                     8. สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินปรับสภาพน้ำเสียจากนากุ้ง       (โครงงานทดลอง)

                     9. ศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้แบบมีเงื่อนไขของหนูขาว        (โครงงานทดลอง)

                   10. ศึกษาวงจรชีวิตของตัวด้วง                       (โครงงานสำรวจ)

                2)  โครงงานวิทยาศาสตร์มีความสำคัญอย่างไร

                      โครงงานวิทยาศาสตร์เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งต้องใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการศึกษาค้นคว้า จะช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกคิด วิเคราะห์ปัญหาที่สนใจจะทำโครงงาน คิดออกแบบการทดลองโดยตัดสินใจเลือกวิธีการทดลองที่เหมาะสม มีการวางแผนดำเนินงาน เพื่อลงมือปฏิบัติได้อย่างเป็นขั้นตอนและมีระเบียบตลอดจนจะช่วยพัฒนาผู้เรียนให้คิดเป็น ทำเป็นและแก้ปัญหาเป็นได้อย่างมีระบบ

 

กิจกรรมที่  8.2.2

                วิธีเขียนโครงงาน

                1. แจกแจงปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน เช่น

                                -  ปัญหาการระบายน้ำทิ้งจากชุมชน

                                -  ปัญหาการตัดไม้ทำลายป่า

                                -  ปัญหาการพังทลายของดิน

                                -  ปัญหาการปล่อยอากาศเสียจากโรงงาน

                                                                ฯลฯ

                                เลือกปัญหาที่ต้องการแก้ไข  และสามารถปฏิบัติได้

                2.  ศึกษาข้อมูลของปัญหานั้น ๆ  เช่น

                                -  ปัญหาคืออะไร

                                -  ปัญหาดังกล่าวมีสาเหตุจากอะไรบ้าง

                                -  แนวทางและวิธีการที่จะป้องกันและแก้ไขปัญหาที่สามารถปฏิบัติได้ในชุมชน

และสอดคล้องกับหลักการหรือกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มีอะไรบ้าง

                                -  วัสดุอุปกรณ์  สารเคมี  และสิ่งที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานมีอะไรบ้าง  ควรออก

แบบการศึกษาทดลองอย่างไร  และต้องควบคุมตัวแปรอะไรบ้าง

                                -  ระยะเวลาและสถานที่ปฏิบัติงาน

                                -  ลงมือแก้ไขปัญหาโดยอาจทดลองกับสถานการณ์จำลองหรือสถานการณ์จริงใน

ขอบเขตเล็ก ๆ ก่อน  แล้วนำเสนอแนวทางและวิธีการต่อที่ปรึกษา

                                -  เขียนแผนที่เค้าโครงของโครงงานวิทยาศาสตร์ตามหัวข้อที่กำหนด

                                -  ลงมือปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในเค้าโครงของโครงงาน  พร้อมบันทึกผลการ

ปฏิบัติงาน  วิเคราะห์และสรุปผลการปฏิบัติงาน