การทำแผงสำหรับแสดงโครงงานให้ใช้ไม้อัดมีขนาดดังรูป

 

ติดบานพับมีห่วงรับและขอสับทำมุมฉากกับตัวแผงกลาง

 

                ในการเขียนแบบโครงงานควรคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้

                1.  ต้องประกอบด้วยชื่อโครงงาน ชื่อผู้ทำโครงงาน ชื่อที่ปรึกษา คำอธิบายย่อ ๆ ถึงเหตุจูงใจในการทำโครงงาน ความสำคัญของโครงงาน วิธีดำเนินการเลือกเฉพาะขั้นตอนที่สำคัญ ผลที่ได้จากการทดลองอาจแสดงเป็นตาราง กราฟ หรือรูปภาพก็ได้ ประโยชน์ของโครงงาน สรุปผล เอกสารอ้างอิง

                2.  จัดเนื้อที่ให้เหมาะสม ไม่แน่นจนเกินไปหรือน้อยจนเกินไป

                3.  คำอธิบายความกะทัดรัดชัดเจน เข้าใจง่าย

                4.  ใช้สีสดใส เน้นจุดสำคัญ เป็นการดึงดูดความสนใจ

                5.  อุปกรณ์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ควรอยู่ในภาพที่ทำงานได้อย่างสมบูรณ์