กิจกรรมที่  6.2.1 

 

                ให้ผู้เรียนอธิบายเรื่องต่อไปนี้โดยการเขียนอธิบายในสมุดกิจกรรมของผู้เรียน

                1.  คลื่นเสียงเกิดขึ้นได้อย่างไร

                2.  คลื่นเสียงมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง

 

 

เรื่องที่  6.2.3  องค์ประกอบของการได้ยินเสียง

 


ความเข้มเสียง  (sound  intensity) 

                ความเข้มเสียง  (I)  คืออัตราพลังงานของเสียงที่ตกลงบนพื้นที่ในแนวตั้งฉาก  1  ตารางหน่วย  จากนิยามสามารถเขียนเป็นสมการได้ดังนี้

                                I  =                                                                                                   (1)

เมื่อ         I  คือ  ความเข้มเสียงมีหน่วยเป็นวัตต์ต่อตารางเมตร

                P  คือ  กำลังของแหล่งกำเนิดเสียงมีหน่วยเป็นวัตต์

                A  คือ  พื้นที่ที่รองรับพลังงานเสียง  มีหน่วยเป็นตารางเมตร  โดยเสียงจะมีการแผ่ออกเป็นทรงกลม  ฉะนั้น

                                A  =                                                                                          (2)

เมื่อ  r  เป็นระยะระหว่างแหล่งกำเนิดกับตำแหน่งที่จะหาความเข้มเสียง  มีหน่วยเป็นเมตร  นำสมการที่  2  แทนในสมการที่  1 จะได้

                                I  =     = 

 

                จากผลการทำลองศึกษาค้นคว้าพบว่า  มนุษย์มีความสามารรับความเข้มเสียที่น้อยที่สุด  (Io)  เท่ากับ  10-12  w/m2  และสามรถรับความเข้มเสียงที่มากที่สุดโดยไม่เป็นอันตรายต่อหูที่  1  w/m2

 

ตัวอย่าง  การคำนวณเรื่องความเข้มเสียง

                แหล่งกำเนิดเสียง  แหล่งหนึ่งให้อัตราพลังงานของเสียงค่าหนึ่งจำนวน  3.14 x 10-6  วัตต์    ผู้สังเกตที่ทำการทดลองยืนอยู่ห่างจากแหล่งกำเนิดเสียง  10  เมตร  ผู้ที่ทำการทดลองเรื่องเสียงนี้จะได้ยินเสียงมีความเข้มเสียงเท่าใด