เรื่องที่  5.1.1  ความหมายของแรง  สนามโน้มถ่วง  สนามไฟฟ้า 

                        และสนามแม่เหล็ก

               

                แรง  (Force)  เป็นปริมาณเวกเตอร์  (F)  หมายถึง  สิ่งที่มากระทำต่อวัตถุ  แล้วทำให้วัตถุเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพการเคลื่อนที่  เช่น  ถ้ามีแรงมากระทำต่อวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่  อาจทำให้วัตถุนั้นหยุดนิ่ง  เคลื่อนที่ช้างลง  เคลื่อนที่เร็วขึ้น  หรืออาจเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่

                แรงกระทำต่อวัตถุ  เกิดจากวัตถุนั้นวางอยู่ในสนามของแรง  เช่น  วัตถุจะถูกแรงกระทำเมื่อวางอยู่ในสนามแม่เหล็ก

                ประจุไฟฟ้า  จะถูกกระทำเมื่อวางอยู่ในสนามไฟฟ้า

                วัตถุที่มีมวลจะถูกแรงกระทำ  เมื่อวางอยู่ในสนามโน้มถ่วง

                สนามโน้มถ่วง  หมายถึง  บริเวณโดยรอบโลกที่สามารถส่งแรงดึงดูดกระทำต่อวัตถุที่วางอยู่ในบริเวณนั้นได้

                สนามไฟฟ้า  หมายถึง  บริเวณโดยรอบประจุไฟฟ้า  ที่สามารถส่งแรงกระทำต่อประจุทดสอบ  ที่วางอยู่ในบริเวณนั้นได้

                สนามแม่เหล็ก  หมายถึง  บริเวณโดยรอบแท่งแม่เหล็กที่สามารถส่งแรงกระทำต่อวัตถุที่เป็นสารแม่เหล็ก  ซึ่งวางอยู่ในบริเวณนั้นได้

 

 

กิจกรรมที่  5.1.1 

 

                ให้ผู้เรียนอธิบายความหมายของคำต่อไปนี้  ลงในสมุดกิจกรรม

                แรง  สนามโน้มถ่วง  สนามไฟฟ้า  สนามแม่เหล็ก

 

 

 

เรื่องที่  5.1.2  ความสัมพันธ์ระหว่างแรง  และการเคลื่อนที่ของอนุภาค 

                        หรือวัตถุในสนามโน้มถ่วง

 


                เมื่อปล่อยวัตถุในบริเวณที่มีสนามโน้มถ่วงของโลก  วัตถุจะถูกแรงโน้มถ่วงของโลกดึงดูดให้ตกลงสู่ผิวโลก  ในทิศทางที่พุ่งเข้าหาจุดศูนย์กลางของโลก  นักวิทยาศาสตร์พบว่าแรงกระทำของสนามโน้มถ่วงที่กระทำต่อวัตถุ  เป็นสัดส่วนโดยตรงกับมวลของธาตุ  ถ้าวัตถุมีมวลมาก็จะมีแรงดึงดูดวัตถุนั้นมากตามไปด้วย