เรื่องที่  1.1.1  โครงสร้างของเซลล์

 

                เซลล์ (cell) เป็นหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต สิ่งมีชีวิตทั้งเซลล์เดียวและหลายเซลล์สามารถแบ่งได้เป็น  2  ชนิด  คือ  เซลล์ชนิดโปรคาลิโอด  ได้แก่  แบคทีเรีย  สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน และไมโครพลาสมาส์และเซลล์ยูคาริโอต  ได้แก่  พืช  สัตว์ เห็ด รา  สาหร่าย  โปรโตซัว  สิ่งมีชีวิตทุกชนิดจะต้องมีโครงสร้างเป็นเซลล์หรือประกอบด้วยเซลล์

 

โครงสร้างของเซลล์

เซลล์ของสิ่งมีชีวิตโดยทั่วไป  จะมีลักษณะโครงสร้างพื้นฐานคล้ายคลึงกัน  โดยจะมีส่วนประกอบที่เป็นโครงสร้างพื้นฐาน  3  ส่วนใหญ่    คือ

1.  ส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์  ได้แก่  เยื่อหุ้มเซลล์  (cell membrane) ผนังเซลล์  (cell wall)  และ สารเคลือบเซลล์  (cell coat)

2.  นิวเคลียส (nucleus)

3. ไซโตพลาสซึม (cytoplasm)