เรื่องที่  3.2.2  สมบัติบางประการของธาตุตามตารางธาตุ

 

ขนาดของอะตอม

                เนื่องจากอะตอมมีขนาดเล็กมาก การวัดขนาดอะตอมโดยตรง ทำได้ยากมาก เนื่องจากขอบเขตของอิเล็กตรอนไม่แน่นอน จึงใช้วิธีการวัดขนาดจากคู่อะตอมที่สร้างพันธะกัน โดยหาตำแหน่งของนิวเคลียสทั้งสองของอะตอม และหารัศมีอะตอมจาก

                                รัศมีอะตอม           =             ระยะห่างระหว่างนิวเคลียสของอะตอมคู่พันธะ

                                                                                                                                2

หน่วยของรัศมีอะตอมที่นิยมใช้คือ พิโกเมตร (pm) หรือ แองสตรอง (A0) ขนาดอะตอมของธาตุขึ้นอยู่กับ

                1)  จำนวนขั้นของอิเล็กตรอนรอบนิวเคลียส

                      -  ถ้าจำนวนขั้นของอิเล็กตรอนมาก ขนาดของอะตอมใหญ่

                      -  ถ้าจำนวนขั้นของอิเล็กตรอนน้อย ขนาดอะตอมเล็ก

                2)  จำนวนโปรตอนในนิวเคลียส

                      -  ถ้าจำนวนโปรตอนมาก ขนาดเล็ก

                      -  ถ้าจำนวนโปรตอนน้อย ขนาดใหญ่

                สำหรับแนวโน้มขนาดอะตอมตามหมู่และคาบ เป็นดังนี้