ตอนที่  3  ให้ผู้เรียนตอบคำถามต่อไปนี้

                1.  ให้ผู้เรียนวิเคราะห์ดอกไม้ต่อไปนี้  และตอบคำถาม

1.1  ดอกครบส่วนได้แก่ดอกไม้อะไรบ้าง

                                1.2  ดอกไม่ครบส่วนได้แก่ดอกไม้อะไรบ้าง 

                                1.3  ดอกสมบูรณ์เพศได้แก่ดอกไม้อะไรบ้าง

                                1.4  ดอกไม่สมบูรณ์เพศได้แก่ดอกไม้อะไรบ้าง

                2.  การปฏิสนธิในพืชมีดอกเกิดขึ้นเมื่อใด

                3.  ส่วนของพืชที่นิยมใช้เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อคืออะไร  พืชในประเทศไทยที่นิยมขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมีพืชชนิดใดบ้าง

                4.  ผู้เรียนคิดว่าละอองเรณูเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่  และละอองเรณูเพียงอย่างเดียวจะเจริญเติบโตเป็นต้นพืชได้หรือไม่

                5.  ถ้าผู้เรียนต้องการทดสอบว่า  การงอกของละอองเรณูของดอกกล้วยไม้  และดอกชงโคจะช้าหรือเร็วแตกต่างกันหรือไม่  ผู้เรียนต้องออกแบบการทดลองอย่างไร