เรื่องที่  1.2.4  ระบบสืบพันธุ์ของพืช

 

                การสืบพันธุ์  คือ  กระบวนการของสิ่งมีชีวิตในการสร้างสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันเพื่อดำรงพันธุ์ไว้

 

ชนิดของการสืบพันธุ์

                การสืบพันธุ์ของพืช มี 2 ชนิด  คือการสืบพันธุ์แบบมีเพศ  และการสืบพันธุ์แบบไม่มีเพศ

ก .  การสืบพันธุ์แบบมีเพศ

                การสืบพันธุ์แบบมีเพศ  หมายถึง  การสืบพันธุ์ที่ต้องมีการผสมระหว่างเซลล์สืบพันธุ์ตัวผู้กับเซลล์สืบพันธุ์ตัวเมีย  อวัยวะที่ใช้ในการสืบพันธุ์ของพืชคือดอก 

ส่วนประกอบของดอก

                ส่วนประกอบของดอกเรียงจากชั้นนอกเข้าสู่ชั้นใน  มีส่วนประกอบที่สำคัญ  4  ส่วนดังนี้

ภาพแสดงส่วนประกอบของดอกไม้

 

                1)  กลีบเลี้ยง  (Sepal)  เป็นชั้นนอกสุดของดอก  มักมีขนาดเล็กสีเขียว  มีหน้าที่ป้องกันดอกอ่อนที่ยังตูม

                2)  กลีบดอก  (Petal)   เป็นชั้นที่สวยงาม  มักมีขนาดใหญ่กว่ากลีบเลี้ยง  ทำหน้าที่ล่อแมลงเพื่อช่วยในการผสมเกสร

                3)  เกสรตัวผู้  (Stamen)  เป็นชั้นที่อยู่ถัดจากกลีบดอกเข้าไป  แบ่งเป็น  2  ส่วน  คือ  ก้านเกสรตัวผู้และอับเรณู  ภายในอับเรณูจะมีละอองเรณูซึ่งเป็นเซลล์สืบพันธุ์ตัวผู้