ดาวเทียมอินเทลแสต 

                อินเทลแสต  (Intelsat)  ย่อมาจาก  International  Telecommunication  Satellite  Consortium  หมายถึง  องค์การดาวเทียมเพื่อการโทรคมนาคมระหว่างประเทศทำหน้าที่จัดการและดำเนินการโทรคมนาคมระหว่างประเทศผ่านดาวเทียมเพื่อการพาณิชย์  โดยอินเทลแสตได้ส่งดาวเทียมขึ้นไปโคจรตามจุดต่าง ๆ เหนือพื้นโลก  35,800  กิโลเมตร  3  จุดคือ

                (1)  เหนือมหาสมุทรอินเดีย  เพื่อการติดต่อระหว่างทวีปยุโรปกับเอเซีย

                (2)  เหนือมหาสมุทรแปซิฟิก  เพื่อการติดต่อระหว่างเอเชียกับอเมริกา

                (3)  เหนือมหาสมุทรแอตแลนติก  เพื่อการติดต่อระหว่างอเมริกากับยุโรป

                ตั้งแต่อินเทลแสตเริ่มกิจการมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้  ได้ส่งดาวเทียมอกไปหลายรุ่น  ขณะนี้เป็นอินเทลแสต  รุ่นที่  5  สำหรับประเทศไทยได้สมัครเป็นสมาชิกองค์การอินเทลแสต  เมื่อเดือนพฤษภาคม  2509  เพื่อขอให้ใช้บริการผ่านดาวเทียมอินเทลแสตโดยการสื่อสารแห่งประเทศไทยได้สร้างสถานีดาวเทียมภาคพื้นดินที่อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  และสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง  7

                ดาวเทียมปาลาปา  เป็นดาวเทียมของประเทศอินโดนีเซีย  โคจรอยู่เหนือมหาสมุทรอินเดีย  ดาวเทียมดวงนี้ใช้เป็นสถานีทวนสัญญาณของระบบสื่อสารในประเทศอินโดนีเซีย  แต่ก็ทำงานครอบคลุมถึงประเทศไทยด้วย  สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง  7  ได้เริ่มใช้ดาวเทียมดวงนี้เพื่อกิจการโทรทัศน์  ตั้งแต่วันที่  23  ธันวาคม  2523  เพื่อเป็นเครือข่ายถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง  7  ไปทั่วประเทศ

                นอกจากดาวเทียมอินเทลแสตและดาวเทียมปาลาปาแล้ว  ดาวเทียมสื่อสารที่ส่งไปโคจรรอบโลกในปัจจุบัน  ยังมีดาวเทียมเอ็คโค ดาวเทียมซินคอม  ดาวเทียมเทสสตาร์  ดาวเทียมเออลีเบอร์ด  เป็นต้น

                3)  ดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติ  เป็นดาวเทียมที่ใช้เป็นสถานีเคลื่อนที่สำรวจพื้นผิวโลก  และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  ที่เกิดขึ้นบนผิวโลก  ทำให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของภูมิประเทศ และทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งนำมาใช้ประโยชน์ในการจัดการด้านป่าไม้  ด้านการใช้ที่ดิน  ด้านการเกษตร  ด้านอุทกวิทยา  ด้านธรณีวิทยา  ด้านสมุทรศาสตร์และการประมง  ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านการทำแผนที่

                ประเทศไทยได้เข้าร่วมโครงการสำรวจทรัพยากรธรรมชาติด้วยดาวเทียมขององค์การนาซาตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อเดือนกันยายน  2514  ภายใต้การดำเนินงานและประสานงานของกองสำรวจทรัพยากรธรรมชาติด้วยดาวเทียม  สำนักงานคณะกรรมการวิจัย