การคำนวณโมเมนต์ของแรง

                                ถ้าเราทราบขนาดของแรงที่กระทำระยะตั้งแกเส้นแนวแรงกึ่งจุดหมุนโมเมนต์หรือทอร์กของแรงสามารถหาได้โดยใช้สูตรต่อไปนี้

 

โมเมนต์ของแรง   =  แรง  X  ระยะทางตั้งฉากจากจุดหมุนถึงแนวแรง

 

                                หน่วยของโมเมนต์ของแรง  เป็นหน่วยของแรงคูณกับระยะทางคือ  นิวตัน – เมตร (N-m)

                                ตัวอย่าง

สมชายพยายามคลายนอตออกจากล้อของรถยนต์  ดังแสดงในภาพข้างบนโมเมนต์ของแรงที่สมชายต้องการกระทำมีค่าเท่าไร

                วิธีทำ

                                โมเมนต์ของแรง                  =             F  x   d

                                                                                =             70  N  x  0.4  m

                                                                                =             28  N.m

                ถ้าเกิดว่ามีแรงมากกว่าหนึ่งแรงมากกระทำต่อวัตถุ  ในการคำนวณหาโมเมนต์ของแรง  เราจะแบ่งโมเมนต์ของแรงออกเป็น  2  ชนิด  คือ

                1)  โมเมนต์ของแรงตามเข็มนาฬิกา  เกิดจากการกระทำของแรงที่พยายามทำให้วัตถุหมุนรอบจุดหมุนในทิศตามเข็มนาฬิกา

                2)  โมเมนต์ของแรงทวนเข็มนาฬิกา  เกิดจากการกระทำของแรงที่พยายามทำให้วัตถุหมุนรอบจุดหมุนในทิศทวนเข็มนาฬิกา