6.  วงโฟล์คซอง   (Folksong)

                ความหมายที่แท้จริงของคำว่า  โฟล์คซอง   (Folksong)  คือ  เพลงพื้นบ้าน  เป็นเพลงของ     ชาวบ้านที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิง สนุกสนาน หรือประกอบงานพิธีของชาวบ้าน  เนื้อหาของ         บทเพลงจะมีทั้งคติสอนใจ  คติธรรม  เรื่องราวที่เกี่ยวกับศาสนา  ชีวิตความเป็นอยู่  ความรักเป็นต้น  

 

 

3  หลักการขับร้อง

1.       ประเภทของการขับร้อง

การขับร้องเพลงสากล  แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ การขับร้องเดี่ยว และการขับร้องหมู่

                1.1  การขับร้องเดี่ยว   คือ  การขับร้องเพลงคนเดียว  จะมีดนตรีประกอบ  หรือไม่มีก็ได้  ผู้ที่สามารถทำการขับร้องเดี่ยวได้  ต้องมีความสามารถในการขับร้องมาก  มีเสียงที่ไพเราะมีความแม่นยำในเรื่องจังหวะและทำนองเพลง

                1.2  การขับร้องหมู่   คือ  การขับร้องเพลงตั้งแต่  2  คนขึ้นไป  จะมีดนตรีประกอบหรือไม่มี   ก็ได้  การขับร้องหมู่  สามารถแบ่งออกเป็น  2  ลักษณะ คือ ขับร้องหมู่แบบธรรมดาและขับร้องหมู่แบบประสานเสียง

                                1.2.1  การขับร้องหมู่แบบธรรมดา  หมายถึง  การขับร้องเพลงด้วยคนหลายคนซึ่งแต่ละคนขับร้องด้วยระดับเสียงเดียวกัน  หรือแนวเสียงเดียวกันตลอดทั้งเพลง  ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบเพลง