3) วรรณศิลป์  (Literature) เป็นศิลปะที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ มีประเภทร้อยแก้วและร้อยกรอง  เช่น  บทพระราชนิพนธ์ โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน  เรื่องสั้น ละครนิยาย ฯลฯ เป็นต้น การรับรู้ของศิลปะสาขานี้  อาจจะด้วยการฟัง  การอ่าน  ซึ่งแล้วแต่ว่าจะใช้อะไรเป็นสื่อถ่ายทอดยังผู้ชม

                1.2.2 ประยุกต์ศิลป์หรือศิลปประยุกต์  (Applied Arts)

                ศิลปะประเภทนี้ เป็นผลงานที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ในการใช้สอยเป็นส่วนใหญ่  และเพื่อความสะดวกในการดำรงชีวิต  เป็นการทำขึ้นให้สวยงาม และประณีต  โดยจัดในรูปแบบของเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆ  ได้แก่ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ ยานพาหนะ  ครุภัณฑ์   เครื่องจักรกล  และยังหมายถึงวิธีการจัดการ  การใช้ความสามารถ และบริการต่างๆ อีกด้วย  ศิลปะประเภทนี้แบ่งออกเป็น 3 สาขาใหญ่ คือ

                สาขาปฐมภูมิ  (Primary  Applied Arts)

                สาขาทุติยภูมิ  (Secondary Applied Arts)

                สาขาตติยภูมิ  (Tertiary  Applied Arts)

                1) สาขาปฐมภูม  เป็นศิลปะที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจวัตรประจำวันอันเป็นพื้นฐานส่วนตัวของมนุษย์รวมทั้งการเสาะแสวงหาทรัพย์มาเพื่อยังชีพ แบ่งออกเป็น 3  ลักษณะ  ดังนี้

                (1) ในชีวิตประจำวัน   ได้แก่  การตกแต่งร่างกาย  การทำความสะอาด  การจัดตกแต่งบ้าน  การจัดโต๊ะอาหาร

 

 

                (2) ในการยังชีพ  ได้แก่ การแสวงหาปัจจัย 4 มนุษย์จึงประดิษฐ์เครื่องมือในการประกอบอาชีพเช่น  เครื่องจับสัตว์  เครื่องมือในการเกษตร  ตู้เย็น  การสร้างที่อยู่อาศัย  การจัดยา  การประดิษฐ์รูปลักษณะยาให้น่ารับประทานและเวชภัณฑ์ และการประดิษฐ์เครื่องนุ่งห่มให้เหมาะสมและสวยงาม

                (3) ในการเกษตร  ได้แก่  ศิลปะในด้านการเกษตรซึ่งเรียกว่า เกษตรกรรมศิลป์ เช่น การปลูกพืชเป็นแปลงวางระยะต้นให้สวยงาม  การเลี้ยงสัตว์ตลอดจนการใช้ศิลปะในการแก้ปัญหาด้านเกษตรกรรมด้วย