บรรณานุกรม (ทัศนศิลป์)

กำจร  สุนพงษศรี.ศิลปะสมัยใหม่ กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2520

จิตร  บัวบุศย์. สกลพระพุทธรูปในประเทศไทย กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อำพลวิทยา, 2503

จุลทรรศน์  พยามรานนท์. “ลักษณะจิตรกรรมไทย” เอกสารการสอนชุดวิชาไทยศึกษา พิมพ์ครั้งที่ 12

               นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2531

ประยูร  ธนาพร. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศิลป์ เอกสารประกอบคำบรรยาย, 2525

ประยูร  ลี้เหมือดภัย. ศิลปนิยม กรุงเทพฯ : โอ เอส พริ้นติ้ง เฮาส์, 2543

สุภัทรดิศ  ดิศกุล, ประติมากรรมขอม กรุงเทพฯ : กรุงสยามการพิมพ์, 2515

อภัย  นาคคง. ความรู้เบื้องต้นวิชาประวัติศาสตร์ศิลป์..เพาะช่าง กรุงเทพฯ, 2510

อารี  สุทธิพันธ์. ศิลปนิยม กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช, 2516

 

บรรณานุกรม (ดนตรี)

ดร.ผดุง  พรมมูลและคณะ. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ช่วงชั้นที่ 4 (.4-6). กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์

              ประสานมิตร, 2545.

สมชาย  อมะรักษ์. ทฤษฏีดนตรีสากลเบื้องต้น. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2532.

เฉลิม  นาคีรักษ์และคณะ. ศิลปะกับชีวิต 1 – 2 . กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์.

เฉลิม  นาคีรักษ์และคณะ. ศิลปะกับชีวิต 3 – 4 . กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์.

เฉลิม  นาคีรักษ์และคณะ. ศิลปะกับชีวิต 5 – 6 . กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์.

ปัญญา  รุ่งเรือง. ดนตรีศึกษา 1. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์.

ไขแสง  ศุขะวัฒนะ. สังคีตนิยมว่าด้วยเครื่องดนตรีของวงดุริยางค์. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ไทยวัฒนา

             พานิช, 2519

ไขแสง  ศุขะวัฒนะ. สังคีตนิยมว่าด้วยดนตรีตะวันตก. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 2529

 

บรรณานุกรม (นาฏศิลป์)

เฉลิม  นาคีรักษ์และคณะ. ศิลปะกับชีวิต 1 – 2 . กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์.

สุดใจ  ทศพร. ศิลปะกับชีวิต 3. ไทยวัฒนาพานิช, 2535.

เรณู  โกศินานนท์. รำไทย. ศึกษาภัณฑ์พานิชย์, 2521.

จรูญศรี  วีระวานิช. คู่มือครูและการจัดการแสดง. 2524.

วิชัย  ปรัชญานุสรณ์.  ดนตรีและนาฏศิลป์ 1. 2544