4  สุนทรียภาพของการแสดงนาฏศิลป์

 

              สุนทรียภาพ หมายถึง ความงามในธรรมชาติ หรือในงานศิลปะที่แต่ละคนสามารถเข้าใจและรู้สึกได้ ดังนั้น สุนทรียภาพของการแสดงนาฏศิลป์จึงเป็นความเข้าใจและรู้สึกถึงความงามของการแสดงนาฏศิลป์นั้น ๆ

              การศึกษาด้านสุนทรียภาพของการแสดงนาฏศิลป์ไทยเป็นการศึกษาและพิจารณาความงามหรือสนุทรียะ มี 3 ด้าน คือ

1.                 สุนทรียะทางวรรณกรรม เป็นสุนทรียะด้านความงามทางตัวอักษร หรืองานประพันธ์ ได้แก่ ประเภทร้อยกรอง เช่น การแต่งคำประพันธ์ สุนทรียะประเภทร้อยกรองนี้จะมีศิลปะในการใช้ถ้อยคำที่ก่อให้เกิดการโน้มน้าวความรู้สึกในแง่ของคติสอนใจต่าง ๆ เช่น สุภาษิต คำพังเพย

              2.  สุนทรียะทางดนตรี – ขับร้อง เป็นสุนทรียะด้านการรับฟัง และขับร้อง เช่น ขับร้อง เพลงประกอบการแสดงนาฏศิลป์

                  3.   สุนทรียะทางด้านท่ารำสุนทรียะทั้ง  3 ด้าน  ของการแสดงจึงมีความสำคัญต่อการแสดง  เช่น  ผู้แสดง การฟ้อนรำ  จะมีลีลา

ที่อ่อนช้อย สวยงามจะต้องอาศัยผู้บรรเลงดนตรี ผู้ขับร้องประกอบในการแสดง และมีผู้ชมผู้ฟังจึงทำให้เกิดสุนทรียภาพทางท่ารำได้อย่างกลมกลืนต่อเนื่อง และสอดคล้องกันได้ดี จนเกิดเป็นความงามทางนาฏศิลป์ที่ทำให้ผู้ชมเกิดความรู้สึกเข้าใจและซาบซึ้งได้

 

กิจกรรมที่ 4

ให้ผู้เรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว จากคำถามต่อไปนี้

1.       ข้อใดคือความหมายของสุนทรียภาพ ?

ก.     ความงามด้านวรรณกรรม

ข.     ความงามด้านจิตรกรรม

ค.     ความงามในธรรมชาติ

ง.      ความงามด้านคำประพันธ์

2.       สุนทรียภาพทางนาฏศิลป์มีกี่ด้าน ?

ก.     3 ด้าน

ข.     4 ด้าน

ค.     5 ด้าน

ง.      6 ด้าน