3  องค์ประกอบและสุนทรียภาพของนาฏศิลป์

องค์ประกอบของนาฏศิลป์

นาฏศิลป์เป็นศูนย์รวมศิลปะรอบด้าน ประกอบด้วย

1.1   ศิลปะด้านนาฏกรรม

1.2   ศิลปะด้านดนตรี

1.3   ศิลปะด้านวรรณกรรม

1.4   ศิลปะด้านจิตรกรรม

1.5   ศิลปะด้านประติมากรรม

1.6   ศิลปะด้านสถาปัตยกรรม

ศิลปะทั้ง 6 ด้าน หลอมรวมกันเป็นองค์ประกอบของนาฏศิลป์ที่สมบูรณ์ คือ

1.       ศิลปะด้านนาฏกรรม ได้แก่การแสดง ประเภทต่าง ๆ ดังนี้

1.1   ประเภทการรำ เช่น รำฉุยฉาย รำสีนวล รำอวยพร

1.2   ประเภทการเต้น เช่น เต้นบัลเล่ย์

1.3   ประเภทการทำท่าทาง เช่น จินตลีลาประกอบเพลง

1.4   ประเภทการแสดงที่เป็นเรื่องเป็นราว เช่น การแสดงละคร และโขน เป็นต้น

2.       ศิลปะด้านดนตรี ประกอบด้วย

2.1   การบรรเลงดนตรี เช่น บรรเลงเพลงโหมโรง เพลงรัว

2.2   บรรเลงเพลงขับร้อง ประกอบการฟ้อนรำ เช่น เพลงอวยพร อ่อนหวาน เพลงระบำนพรัตน์ เพลงรำวงมาตรฐาน

3.       ศิลปะด้านวรรณกรรม เป็นการประพันธ์เรื่องราว หรือบทสำหรับใช้ในการแสดงนาฏศิลป์ ได้แก่

3.1   บทละครพูด

3.2   บทละครนอก

3.3   บทละครใน         เป็นต้น

4.       ศิลปะด้านจิตรกรรมได้แก่การวาดเขียนหรือวาดภาพในการแสดงนาฏศิลป์ประกอบด้วย

4.1   การเขียนฉาก เช่น เขียนฉากประกอบการแสดงละคร

4.2   การวาดลวดลายในเครื่องแต่งกาย   เช่น   การปักสไบ   ปักชายผ้านุ่ง    ปักชุดเครื่องพระ – นาง

4.3   การแต่งหน้านักแสดง

5.       ศิลปะด้านประติมากรรม ประกอบด้วย

5.1   การปั้น เช่น ปั้นหุ่นชนิดต่าง ๆ หุ่นพระพิฆเณศ

5.2   การแกะสลัก เช่น แกะสลักภาพ