นาค  ในช่วงนี้ดนตรีจะหยุดบรรเลง  แต่ในระหว่างที่สอนนาค  อาจจะมีการร้องเพลงอัตราจังหวะ  2 ชั้น  หรือร้องแหล่  ซึ่งดนตรีก็จะบรรเลงประกอบให้   เมื่อสอนนาคเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอน   ที่สำคัญในการใช้ดนตรีประกอบการทำขวัญก็คือ  การเวียนเทียนซึ่งถือเป็นขั้นตอนสุดท้าย  เพลงที่จำเป็นต้องใช้บรรเลงและร้องเป็นเพลงแรกในการเวียนเทียน  คือ  เพลงนางนาค  ซึ่งถือเป็นเพลงที่สำคัญ  ต่อจากนั้นจะร้องเพลงอัตราจังหวะ  2  ชั้นเพลงอะไรก็ได้ แต่เนื้อหาจะต้องอยู่ในเรื่อง    เกี่ยวกับการเวียนเทียน  ส่วนใหญ่หมอทำขวัญจะเป็นผู้ร้องเอง  หรือถ้าไม่มีคนร้องดนตรีก็จะบรรเลงเพลงเรื่องทำขวัญ (เพลงเรื่องนางนาค)  ไปจนเวียนเทียนเสร็จ  ก็จะเป็นพิธีดับเทียน  ปี่พาทย์จะบรรเลงเพลงรัว  3  ลา  ต่อด้วยเพลงกราวในเมื่อนาคกล่าวคำอโหสิกรรมแล้วดนตรีบรรเลง   เพลงเชิด  เป็นอันเสร็จพิธีทำขวัญ  หลังจากนั้นถ้าไม่มีมหรสพอื่นใดก็เป็นหน้าที่ของวงดนตรีที่จะบรรเลงขับกล่อมโดยใช้เพลงประเภทเพลงทั่ว ๆ ไป  จนหมดเวลา

                             เมื่อถึงเวลาเช้า  วงปี่พาทย์ก็จะโหมโรงเช้า   ในระหว่างรอเวลาที่จะแห่นาคไปอุปสมบท  ดนตรีก็จะบรรเลงเพลงช้า  เพลงเร็ว  เพลงเรื่อง  หรือเพลงทั่วไป  แล้วแต่ความเหมาะสม  เมื่อจัดขบวนแห่เรียบร้อยแล้วดนตรีจะบรรเลงเพลงกลมเป็นการส่งนาค

                             เมื่ออุปสมบทเรียบร้อยแล้ว  ก็จะมีการฉลองพระใหม่  โดยการเลี้ยงพระเพลในระหว่างรอเวลาดนตรีอาจจะบรรเลงโหมโรงกลางวัน  (ปัจจุบันไม่ค่อยใช้)  เมื่อพระฉันก็จะบรรเลงเพลงฉิ่งพระฉัน  หรือเพลงเถา   เมื่อพระฉันเสร็จและให้ศีลให้พร  เป็นอันเสร็จพิธี  เมื่อบรรเลงเพลงส่งพระแล้วจะต่อด้วยเพลงกราวรำ  ซึ่งถือว่าเป็นเพลงสุดท้ายของงานบวชนั้น

                            2.1.3  งานมงคลสมรส    งานมงคลสมรส  วงดนตรีที่ใช้จะเป็นวงเครื่องสายหรือมโหรี  ขึ้นอยู่กับความต้องการของเจ้าของงาน  เพลงที่ใช้ก็จะเป็นเพลงทั่ว ๆ ไปที่ชื่อเป็นมงคล    แต่เมื่อเข้าสู่พิธีการ คือ ตอนหลั่งน้ำระพุทธมนต์  จะใช้เพลงนางนาค  2  ชั้น เพลงมหาชัยทางไทย  แล้วต่อด้วยเพลงตับวิวาห์พระสมุทร  และเพลงอัตราจังหวะ  2  ชั้นอื่น ๆ แล้วแต่ความเหมาะสม

                             2.1.4  งานขึ้นบ้านใหม่    สามารถใช้ได้ทั้งวงปี่พาทย์  วงเครื่องสาย  และวงมโหรีถ้าใช้วงปี่พาทย์เพลงที่บรรเลงก็จะคล้ายกับเพลงที่ใช้ในงานบวชนาค  แต่ถ้าใช้วงเครื่องสายหรือ  วงมโหรีก็จะมีรูปแบบแตกต่างกันออกไป เพลงที่ใช้ก็จะเป็นเพลงที่นิยมใช้กับงานมงคลทั่ว ๆ ไป

2.2    งานอวมงคล

งานอวมงคล    ได้แก่ งานศพ   จะใช้วงดนตรีประเภทปี่พาทย์มอญ  ปี่พาทย์นางหงส์