1.  ความหมายของการวิจารณ์งานศิลปะ

 

การวิจารณ์งานศิลปะคืออะไร

การวิจารณ์งานศิลปะ หมายถึง การแสดงความคิดเห็นที่มีผลต่อผลงานศิลปะอย่างมีหลักการ เพื่อแสดงความชื่นชม และปรับปรุงพัฒนาผลงาน ตลอดจนให้สามารถประเมินค่าผลงานได้ด้วยความเที่ยงธรรม การวิจารณ์มีทั้งหลักการวิจารณ์ ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล และการวิจารณ์ด้วยเหตุผลรสนิยม และทัศนคติส่วนตัว

การวิจารณ์ เป็นการเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนนำไปปรับปรุงผลงานของตนเองให้ดีขึ้น และยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนกล้าคิดและกล้าพูดอย่างมีเหตุมีผล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิจารณ์เพื่อการตัดสิน ผลงานศิลปะทั้งในกิจกรรมการเรียนการสอน และในการประกวดแข่งขันระดับต่าง ๆ จำเป็นจะต้องใช้หลักการวิจารณ์ที่ถูกต้องเป็นมาตรฐาน โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ในเรื่องนั้น ๆ และต้องมีความเที่ยงธรรมปราศจากความลำเอียงหรือใช้อคติส่วนตัวในการพิจารณา

 

          การวิจารณ์และการแสดงความชื่นชมต่อผลงานศิลปะโดยทั่วไป เช่น การชมภาพจิตรกรรมที่ประดับตามสถานที่จัดแสดงหรือการชมนิทรรศการศิลปะ   ในโอกาสต่าง ๆ ผู้ดูมีสิทธิที่จะวิจารณ์     และแสดงความชื่นชมในผลงานศิลปะได้อย่างอิสระ ขึ้นอยู่กับรสนิยม หรือความชอบของผู้วิจารณ์ และการวิจารณ์นั้นก็ไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานเหมือนกับการวิจารณ์เพื่อให้คะแนนหรือตัดสิน