1.      ความหมายของการสร้างสรรค์

 

                ความคิดสร้างสรรค์ คือความคิดที่แปลกใหม่และมีคุณค่า ซึ่งสามารถปรับปรุงพัฒนาให้เกิดขึ้นกับทุกคนได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการยอมรับและการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล  ในเบื้องต้นจะกล่าวถึงคุณลักษณะของผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ก่อน หรือการสร้างสรรค์ หมายถึง ความสามารถของมนุษย์ในอันที่จะคิดแก้ปัญหา และพัฒนาจนสามารถประดิษฐ์ผลิตผลใหม่ ๆ เพื่อสนองความต้องการของตนเองและสังคม ดังนั้นการสร้างสรรค์จึงเป็นการกระทำให้ดีขึ้น งดงามยิ่งขึ้น หรือมีคุณค่ายิ่งขึ้น

 

2.      ประเภทของความคิดสร้างสรรค์

 

ความคิดสร้างสรรค์ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

1.          ความคิดสร้างสรรค์ทางความคิด ความคิดสร้างสรรค์ของความคิดหมายถึง การคิดแสวงหาแนวทางแก้ปัญหา และพัฒนางานหรือการบริหารงานให้ประสบความสำเร็จ และเจริญก้าวหน้า รู้จักการศึกษาวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุของปัญหา และแนวทางแก้ปัญหา เพื่อนำมาวางแผนงานต่อไป

2.          ความคิดสร้างสรรค์ทางความงาม ความคิดสร้างสรรค์ทางความงาม หมายถึงการสร้างสรรค์ความงามที่แปลกใหม่ให้งดงาม และมีคุณค่ายิ่งขึ้น ซึ่งเป็นความคิดสร้างสรรค์ในทางปฏิบัติ เช่นการสร้างสรรค์งานศิลปะ การออกแบบสีสันและลวดลาย เสื้อผ้า การตกแต่งบ้าน

ห้องเรียน สำนักงาน ให้มีความงามและแปลก

ใหม่เป็นต้น

 

3.          ความคิดสร้างสรรค์ทางประโยชน์ใช้สอย ความคิดสร้างสรรค์ทางประโยชน์ใช้สอย หมายถึง การสร้างสรรค์ดัดแปลงสิ่งต่าง ๆ ให้มีคุณค่าทางประโยชน์ใช้สอย เช่น งานสิ่งประดิษฐ์ งานศิลปะที่นำวัสดุต่าง ๆ ผลิตงานขึ้นให้เกิดประโยชน์ใช้สอยเป็นต้น