หากจะแบ่งประเภทของการแสดงพื้นเมืองของภาคอีสาน จะแบ่งออกเป็น 8 กลุ่ม คือ

1.       การฟ้อนเลียนกิริยาอาการของสัตว์

2.       การฟ้อนชุดโบราณคดี

3.       การฟ้อนประกอบทำนองลำ

4.       การฟ้อนชุดชุมนุมเผ่าต่าง ๆ

5.       การฟ้อนเนื่องมาจากวรรณกรรม

6.       การฟ้อนศิลปาชีพ

7.       การฟ้อนเพื่อความสนุกสนานรื่นเริง