วิธีสร้างสรรค์

                ขั้นที่ 1    ฝึกลากเส้นต่าง

                ขั้นที่ 2    ฝึกเขียนรูปร่าง  รูปทรงเรขาคณิต

                ขั้นที่ 3    สังเกตรูปร่าง  รูปทรง  ของใช้ใกล้ตัว  ฝึกเขียนรูปร่าง  รูปทรง ในสามเหลี่ยม สีเหลี่ยม
วงกลม  วงรี

                ขั้นที่ 4    ระบายด้วยสีน้ำ หรือด้วยสีโปสเตอร์  สีไม้  อย่างใดอย่างหนึ่ง

                ขั้นที่ 5    นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น เป็นภาพประดับห้อง

 

กิจกรรมที่ 4

 

ให้ผู้เรียนตอบคำถามของใช้ใกล้ตัวอะไรบ้างที่มีรูปร่างรูปทรงสี่เหลี่ยม  วงกลม  สามเหลี่ยม

1.             ของใช้ใกล้ตัวที่มีรูปร่างรูปทรงสี่เหลี่ยม...............................................................................

                2.             ของใช้ใกล้ตัวที่มีรูปร่างรูปทรงวงกลม.................................................................................

                3.             ของใช้ใกล้ตัวที่มีรูปร่างรูปทรงสามเหลี่ยม..........................................................................

 

กิจกรรมที่ 5

 

                ให้ผู้เรียนสังเกตของใช้ใกล้ตัว เช่น ดินสอ หนังสือ ฝึกลากเส้นเป็นรูปร่าง รูปทรงเรขาคณิตวาดให้เป็นรูปของใช้ใกล้ตัว  ระบายสีด้วยสีน้ำหรือสีโปสเตอร์