บรรณานุกรม  (นาฏศิลป์)

 

ประทิน  พวงสำลี.   หลักการนาฏศิปล์.  พระนคร  โรงพิมพ์ไทยมิตรภาพการพิมพ์,

2514.

พาณี  สีสวย.  สุนทรีย : นาฏศิลป์ไทย.  กรุงเทพฯ  :  ธนะการพิมพ์, 2539.

พรเทพ  บุญจันทร์เพชร.   ตำราน่ารำนาฏศิลป์ไทย ชุดการแสดงพื้นเมือง.  กรุงเทพฯ  :

โอเดียนสโตร์,  2538.

รุจิ  ภู่สาระ.   แบบเรียนแนวหน้า ชุดพัฒนากระบวนการ.  บริษัทอักษรเจริญทัศน์. 2544.

วัชรพงศ์  โกมุทธรรมวิบูลย์.  แผนการสอน ฉบับปรับปรุง.  สำนักพิมพ์พัฒนาศึกษา.  2543.

สุชาติ  วงศ์สุวรรณ และคณะ.  ท้องถิ่นกับการพัฒนาหลักสูตร.   กรุงเทพมหานคร :

โรงพิมพ์คุรุสภา, 2539.

สุนันทา  สุนทรประเสริฐ.  การเรียนหลักสูตรท้องถิ่น.  ชมรมพัฒนาความรู้ด้านระเบียบ

กฎหมาย. 2543.

สำลี  รักสุทธิ์.  ทองทิพย์  พาลเหนือ.  ตารางวิเคราะห์หลักสูตรสู่แผนการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้.  สำนักพิมพ์ ..พัฒนา จำกัด. 2544.