ชุดวิชา กศน. หมวดวิชาพัฒนาทักษะชีวิต 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 259

 

 

บรรณานุกรม (ต่อ)

 

วิชาการ,กรม.คู่มือการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา.กรุงเทพมหานคร:

                 โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.) 2544.

ศรีสมร คงพันธ์. “โครงการอาหารกลางวัน” กรุงเทพมหานคร โรงพิมพ์หยี่เฮง จำกัด,2530

ส่งเสริมการกีฬาแห่งประเทศไทย,องค์การ. การสำรวจสมรรถภาพทางกายของประชาชน.

                 กรุงเทพมหานคร: ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา องค์การส่งเสริมการกีฬาแห่งประเทศไทย,2528.

ส่งเสริมสุขภาพ เขต 3 ชลบุรี,ศูนย์.คู่มือการอบรมครูประจำกลุ่มเยาวชนนอกระบบการศึกษา.ชลบุรี:

                 เอกสารอัดเสานำ,2536.

สวนกุหลาบ,โรงเรียน. สรุปผลการศึกษาพัฒนาอาหารกลางวัน. 2527.

สาธารณสุข, กระทรวง.กองโภชนการ.กรมอนามัย.ตารางแสดงคุณค่าอาหารของไทย.กรุงเทพมหานคร.

                 พฤศจิกายน 2527.

สาธารณสุข, กระทรวง.สุขภาพดีถ้ามีสุขบัญญัติ. นนทบุรี: กองสุขศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวง

                 สาธารณสุข, 2537.

สุชาติ โสมประยูร และคนอื่นๆ. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) ช่วงชั้นที่ 3

                 (ม.1-3) เล่ม 1. กรุงเทพมหานคร: ประสานมิตร,2545.

สุชาติ โสมประยูร และคนอื่นๆ. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) ช่วงชั้นที่ 4

                 (ม.4-6) เล่ม 1. กรุงเทพมหานคร: ประสานมิตร,2545.

สุชาติ โสมประยูร และวรรณี โสมประยูร. เพศศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 3 กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช

                 2531.

สุชาติ โสมประยูร. สุขวิทยา (ฉบับปรับปรุงใหม่). พิมพ์ครั้งที่ 5.กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช,2523.

อนามัยครอบครัว,กอง.โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์. กรุงเทพมหานคร: กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข,

                 2535.

———. โรคเอดส์. กรุงเทพฯ : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2535.

อมเชีย วงค์ทอง, ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,2527.(กระดาษโรเนียว).

 

ภาษาอังกฤษ

Burk.Edmund J.  Exercise Science and Fitness. New York: Movement Publications, 1980.