ตอนที่ 5

ความปลอดภัยในชีวิต

 

สาระสำคัญ

              ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา สารเสพติด และความรุนแรง

 

จุดประสงค์การเรียนรู้  เมื่อศึกษาตอนที่ 5 จบแล้ว ผู้เรียนสามารถ

                   1.  วิเคราะห์ปัจจัยและพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพในชีวิตประจำวัน

                   2.  ปฏิบัติตนโดยใช้กลวิธีต่าง ๆ ในการป้องกันหลีกเลี่ยงปัจจัยและพฤติกรรมเสี่ยงตามหลักของ ความปลอดภัยได้

3.       เห็นความสำคัญของความปลอดภัยในชีวิตสร้างเสริมให้เกิดแก่ตนเองครอบครัวและชุมชน             

4.       สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาเมื่อเผชิญภัยอันตรายและสถานการณ์ที่คับขันได้อย่างเหมาะสม

 

ขอบข่ายเนื้อหา

                   1.  ความปลอดภัยในชีวิต

¨     ปัจจัยเสี่ยงในการดำรงชีวิต

¨     การป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง

                   2.  ป้องกันหลีกเลี่ยงและการให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุอัคคี ภัยอันตรายจากมลพิษและสารเคมี

                   3.  หลักและวิธีการใช้ยา

                   4.  ความรู้เกี่ยวกับสารเสพติด การป้องกันและหลีกเลี่ยง

                   5.  การให้ความช่วยเหลือเมื่อได้รับอันตรายจากสถานการณ์คับขัน