เรื่องที่ 3 การเปลี่ยนแปลงและการเจริญเติบโตของมนุษย์

                วัยรุ่นจะมีอายุระหว่าง 12-18 ปี วัยรุ่นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งทางด้านร่างกายและจิต

ใจ หากเราไม่เข้าใจการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ก็อาจก่อให้เกิดปัญหา ทำให้ดำเนินชีวิตอย่างไม่ปกติสุข

ได้ ดังนั้นเราควรเรียนรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆของวัยรุ่นเพื่อจะได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการปรับ

ตัวให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

 

                การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย

                การเจริญเติบโตของวัยรุ่นจะเป็นไปอย่างรวดเร็ว สังเกตได้จากส่วนสูงและน้ำหนักของวัยรุ่นจะเพิ่ม

ขี้นอย่างรวดเร็ว เด็กผู้หญิงจะมีไขมันเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะบริเวณสะโพก หน้าอก เสียงจะแหลมขึ้นและเริ่มมี

ประจำเดือน ส่วนเด็กผู้ชายเสียงจะแตก เริ่มมีหนวดเครา กล้ามเนื้อจะใหญ่ขึ้น การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดจาก

ฮอร์โมนที่ผลิตจากต่อมไร้ท่อ ซึ่งอยู่ในกะโหลกศีรษะที่มีชื่อว่า ต่อมพิทูอิตารี ฮอร์โมนที่กระตุ้นการเจริญ

เติบโตนี้ ถ้ามีน้อยเกินไปร่างกายจะแคระแกร็น ถ้ามีมากเกินไปก็จะทำให้มีรูปร่างใหญ่โตมาก ต่อมเพศจะ

เป็นตัวควบคุมลักษณะทางเพศของหญิงและชาย ต่อมไทรอยด์ จะควบคุมการใช้พลังงาน หากผลิตมาก

เกินไปจะทำให้มีลักษณะกินจุ แต่น้ำหนักลด หากมีอาการเช่นนี้ควรรีบปรึกษาแพทย์

                การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายอย่างรวดเร็วนี้ อาจทำให้เกิดความกระดากอาย เช่น คนที่ตัวสูงกว่า

เพื่อน ๆ จะเดินตัวงอเพื่อให้ดูเตี้ยลง เด็กหญิงที่มีหน้าอกก็มักจะทำไหล่ห่อและใส่เสื้อหลวม ๆเพราะกลัว

เพื่อนล้อ ทำให้เกิดปมด้อย คิดมาก เกิดความกังวลใจจนถึงกับแยกตัวจากเพื่อนก็เป็นได้ ดังนั้นพ่อแม่ผู้

ปกครองและตัววัยรุ่นเองควรเข้าใจสภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นว่าเป็นไปตามธรรมชาติ และเกิดกับทุกคน วัยรุ่นสามารถขอคำปรึกษาจากพ่อแม่ ผู้ปกครองครูอาจารย์หรือผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์ได้ โดยไม่ต้อง

อายและในทางกลับกันพ่อแม่ ผู้ปกครองจะต้องคอยสังเกตและให้คำแนะนำในการปฏิบัติตนโดยเฉพาะใน

เพศหญิง