เรื่องที่ 7 ข้อมูลสารสนเทศและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ด้านสุขภาพและความปลอดภัย

                ข้อมูลสารสนเทศและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพและความปลอดภัย เป็นการให้บริการข้อมูล ข่าวสารกับประชาชนในรูปแบบต่างๆเพื่อเป็นการแก้ปัญหาและความต้องการของประชาชนเรื่องสุข อนามัย รวมทั้งเป็นการยกระดับที่จะทำให้สุขภาพอนามัยของประชาชนอยู่ในเกณฑ์ที่ดี คือ มีความสมบูรณ์ ด้านร่างกาย จิตใจ ปราศจากความพิการ

                ข้อมูลสารสนเทศและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพและความปลอดภัยถือได้ว่าเป็นการจัด

บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขในประเทศไทย โดยเป็นหน้าที่หลักของกระทรวงสาธารณสุขที่จะต้องส่งเสริมสนับสนุน ควบคุมและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องดำเนินการบริการให้ทั่วถึงและครอบคลุมทั้งในเมือง และชนบท

ความสำคัญของข้อมูลสารสนเทศและการเผยแพร่ด้านสุขภาพและความปลอดภัย

มีดังนี้

                1. เพื่อให้ประชาชนมีความสมบูรณ์ทางด้านร่างกาย จิตใจ ตลอดจนอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข

                2. เพื่อให้ประชาชนปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ อันจะทำให้เกิดความทุกข์ ปราศจากความพิการแก่ร่างกายด้วยการป้องกันโรค การวินิจฉัยโรคแต่แรกเริ่มเพื่อให้รักษาได้ทันท่วงที

                3. เพื่อช่วยให้ประชาชนมีอายุยืนยาวไม่เสียชีวิตก่อนถึงวัยอันควร

                4. เพื่ออารักขาสวัสดิภาพของประชาชน ให้พ้นจากอุบัติเหตุและอันตรายต่างๆ เช่น ภัยจากอาหาร เป็นพิษ ภัยจากสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ ฯลฯ

แหล่งข้อมูลสารสนเทศและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพและความปลอดภัย

                ระดับหมู่บ้านและตำบล จะมีสำนักงานผดุงครรภ์ สถานีอนามัย/ตำบล สำนักงานแพทย์ประจำตำบล

                ระดับอำเภอ จะมีศูนย์การแพทย์และอนามัย สถานีอนามัยประจำอำเภอ โรงพยาบาลอำเภอหรือ โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

                ระดับจังหวัด มีโรงพยาบาลทั่วไปที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เช่น โรงพยาบาลประจำจังหวัด

                นอกจากนี้ยังมีโรงพยาบาลศูนย์ที่เป็นศูนย์กลางของเขต โรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย โรงพยาบาลสังกัดทหารเหล่าต่างๆ เป็นต้น

                สำหรับแหล่งบริการรักษาสุขภาพ ถ้าเป็นระดับหมู่บ้านและตำบล มีบริการของอาสาสมัคร สาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) บริการของผู้สื่อข่าวสาธารณสุข(ผสส.)แพทย์ประจำตำบล หมอตำแย ระดับอำเภอและจังหวัดมีโรงพยาบาลเอกชน และคลินิกแพทย์