การปฏิวัติในอังกฤษเริ่มเมื่อความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญเพื่อจำกัดอำนาจของพระมหากษัตริย์ จนนำไปสู่การรบหลายครั้ง ในที่สุดรัฐสภาได้ออกพระราชบัญญัติว่าด้วยสิทธิเพื่อระบุสิทธิขึ้นพื้นฐานที่ประชาชนชาวอังกฤษพึงได้รับโดยเท่าเทียมกัน     และอำนาจสูงสุดของรัฐบาลที่มีเหนือสภาบันพระมหากษัตริย์ นับเป็นการสิ้นสุดการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชในอังกฤษ

                           3)    การปฏิวัติในอเมริกา  (ค.ศ.1776-1783)     การปฏิวัติในอเมริกาเกิดจากอาณานิคม

ทั้ง 13 แห่ง ของอังกฤษที่ตั้งอยู่แนวชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกไม่พอใจที่อังกฤษเก็บภาษีและกดขี่ชาวอาณานิคม ประกอบกับความปรารถนาที่จะมีเสรีภาพทำให้ชาวอาณานิคมรวมพลังกันประกาศอิสรภาพเป็นประเทศและร่างรัฐธรรมนูญก่อตั้งรัฐบาลตามที่ชาวอเมริกันต้องการในปี  ค.ศ. 1776       ซึ่งอังกฤษตอบโต้อย่างรุนแรง

หกปีหลังจากสู้รบกับอังกฤษโดยการช่วยเหลือจากฝรั่งเศส อเมริกาก็ได้รับชัยชนะอย่างเด็ดขาดในปี ค.ศ.1783

                       4)  การปฏิวัติในฝรั่งเศส  (ค.ศ.1789) การปฏิวัติฝรั่งเศส นับเป็นเหตุการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเมืองที่สำคัญต่อประวัติศาสตร์โลก เนื่องจากเป็นการปฏิวัติที่ประชาชนมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการต่อสู้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจและการเมือง  ปัจจัยที่ทำให้เกิดการปฏิวัติคือความเหลื่อมล้ำทางสังคมระหว่างชนชั้นอภิสิทธิ์และสามัญชน ในขณะเดียวกันวิกฤตการณ์ทางการเงินของประเทศ เนื่องจากความฟุ่มเฟือยของราชสำนัก ภาวะการขาดแคลนอาหารเนื่องจากการเก็บเกี่ยวที่ไม่ได้ผลกระตุ้นให้วิกฤตการณ์ทางการเมืองและสังคมทวีความรุนแรง จนทำให้เกิดการปฏิวัติขึ้น

                 4.1.3   การปฏิวัติอุตสาหกรรม

                            การปฏิวัติอุตสาหกรรมคือการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตจากเดิมที่ใช้แรงงานสัตว์ แรงธรรมชาติหรือใช้เครื่องมืออย่างง่ายๆ มาเป็นกระบวนการผลิตที่ใช้เครื่องจักรที่มีความสลับซับซ้อน ทำให้ได้ผลผลิตปริมาณมาก การปฏิวัติอุตสาหกรรมในอังกฤษได้แพร่ขยายออกไปทั่วยุโรปและอเมริกา เป็นสาเหตุที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวง ทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนทั่วโลก

                            1) ความเป็นมาของการปฏิวัติอุตสาหกรรม การฟื้นฟูศิลปวิทยาการทำให้ความรู้ในวิทยาการต่างๆมีมากขึ้น ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวยุโรปในยุคนี้ดีขึ้น จำนวนประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากอัตราการตายลดลงและทารกแรกเกิดมีอัตราการรอดชีวิตสูงขึ้น การเพิ่มของประชากรอย่างรวดเร็วเช่นนี้ทำให้ความต้องการอาหารและสินค้าทุกประเภทเพิ่มขึ้นอย่างมาก กระตุ้นให้เกิดการค้นหาวิธีการเพิ่มผลผลิตในทุกด้านให้ดียิ่งขึ้น

                            2)   ปัจจัยที่ทำให้เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมในอังกฤษ

                                           (1)  ความก้าวหน้าทางการเกษตร จากเศรษฐกิจที่ดีขึ้น ทำให้เจ้าของที่ดินสามารถลงทุนปรับปรุงที่ดิน           และนำเทคนิควิธีการใหม่ ๆ  มาใช้ในการเกษตรจนผลิตพืชผลและเลี้ยงสัตว์ได้เป็นจำนวนมาก

                                           (2) ความมั่นคงทางการเมืองและเศรษฐกิจ    การที่อังกฤษยังปลอดภัยจากการรุกรานของต่างชาติเป็นเวลานานทำให้ฐานะทางเศรษฐกิจมั่นคงขึ้น ประชาชนมีเสรีภาพทางการเมืองและการประกอบอาชีพ

                                           (3)  การประดิษฐ์เครื่องจักรกลทุ่นแรง    มีการประดิษฐ์กระสวยพุ่งและเครื่องปั่นด้ายเพื่อนำมาใช้ในอุตสาหกรรมทอผ้า และได้นำเครื่องจักรไอน้ำมาติดตั้งกับเครื่องกลทั้งสอง ทำให้สามารถผลิตได้ปริมาณมากในเวลาอันรวดเร็ว ความสำเร็จของอุตสาหกรรมทอผ้านี้ทำให้โรงงานอุตสาหกรรมอื่นๆ พัฒนาตามมา