กิจกรรมที่ 45

                ให้ผู้เรียนเลือกศึกษาเอกสารต่อไปนี้จากห้องสมุดในท้องถิ่น ห้องสมุดของสถาบันการศึกษาระดับต่าง ๆ หอสมุดแห่งชาติ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ห้องสมุดของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ห้องสมุดประชาชน แล้วนำมาบันทึกสรุปว่าท่านได้ความรู้อะไรบ้างจากสิ่งที่ท่านได้ศึกษา

                -  บทความทางวิชาการที่มีการค้นคว้าอย่างลึกซึ้ง เช่น บทความวิชาการที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสาร “แถลงงานประวัติศาสตร์”เอกสารและโบราณคดีซึ่งจัดทำโดยคณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทย สำนักนายกรัฐมนตรี

                -  รวมบทความประวัติศาสตร์ ของสมาคมประวัติศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

                - นิราศต่าง ๆ

                - พระราชพิธีสิบสองเดือน

                - พระราชนิพนธ์ไกลบ้าน

                - บุคคลสำคัญและผลงาน

กิจกรรมที่ 46

                ให้ผู้เรียนเลือกศึกษาเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น แล้วศึกษาตามประเด็นต่อไปนี้คือ

                - เหตุการณ์นั้น ๆ เกิดขึ้นใน พ.ศ. ใด ใครเป็นกษัตริย์? มีใครบ้างที่เกี่ยวข้อง? ใครเป็นผู้มีบทบาทเด่นในเหตุการณ์?และเพราะเหตุใดเขาจึงทำเช่นนั้น?เหตุการณ์ดังกล่าวมีผลกระทบด้านใด? อย่างไรบ้าง?

                - ในการวิเคราะห์เหตุการณ์ต้องยึดหลักเงื่อนไขของเวลา ช่วงเวลาที่เกิดขึ้นว่า มีมูลเหตุ

ปัจจัยใดบ้างที่ทำให้บุคคลในช่วงสมัยนั้น ๆ ทำพฤติกรรมดังกล่าว เช่น สภาพภูมิศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณี ความเชื่อ ค่านิยม โดยไม่นำตนเองที่อยู่ในยุคปัจจุบันเข้าไปตัดสิน

                - ในแต่ละเหตุการณ์มีหลักฐานอะไรปรากฏให้ศึกษาบ้าง เช่น ศิลาจารึก สถาปัตยกรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ เครื่องใช้ ฯลฯ

กิจกรรมที่ 47

                ให้ผู้เรียนศึกษาเหตุการณ์ในปัจจุบันมาร 1 กรณีที่คล้ายคลึงกับประวัติศาสตร์ยุคใดก็ได้ แล้วนำมาเปรียบเทียบแนวคิดของคนที่ต่างยุคสมัยว่า เมื่อกาลเวลา สถานที่ และหลักฐานต่างกัน คนจะคิดต่างกันหรืออาจตัดสินใจบางอย่างคล้ายกัน ทั้งนี้ตามเหตุปัจจัยที่มารองรับ

กิจกรรมที่ 48

                ให้ผู้เรียนเลือกศึกษาประเด็นดังต่อไปนี้จากเอกสาร/Website ที่เกี่ยวข้อง เช่นhttp://www.cyberimage.com/royalproject    โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา http://www.kanchanapesek.or.th/kp1     โครงการอันเนื่องมาจากราชดำริ http://www.kanchanapesek.or.th/kp3 มูลนิธิโครงการหลวง                 http://www.kanchanapesek.or.th/kp12  มูลนิธิชัยพัฒนา           http://www.chaipat.or.th  โดยผู้เรียนอาจเลือกศึกษาเป็นกรณีที่ตนเองสนใจและมีข้อมูล เช่น