บทบาทของตัวแทนประชาชนในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ

                การเลือกตั้งเพื่อสรรหาผู้แทนมาบริหารงานทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น  ถือว่าเป็นกลไกหนึ่งของประชาธิปไตย  การให้สิทธิแก่ปกระชาชนในการออกเสียงเลือกตั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทางการเมือง  ฉะนั้นการเลือกตั้งจะต้องจัดทำด้วยความบริสุทธิ์  ยุติธรรม เปิดเผย  มีความเสมอภาค  ในส่วนของผู้เกี่ยวข้องกับผู้สมัครรับเลือกตั้ง  นอกจาจะเป็นคนดีและมีความสามารถแล้ว  จำต้องศึกษาบทบาทในฐานนักการเมืองด้วย

บทบาทและหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

                ผู้แทนราษฎรที่ได้รับเลือกตั้งจากประชาชน  จะต้องไปทำงานในรัฐสภาเพื่อรับผิดชอบต่อประชาชนในเขตเลือกตั้งของตนเองและรับผิดชอบต่อประเทศ  หน้าที่หลักของผู้แทนราษฎรคือ

                1.  เลือกหัวหน้าฝ่ายบริหาร  ตามระบอบประชาธิปไตยโดยรัฐสภา  พรรคการเมืองที่ได้รับคะแนนเสียงข้างมากจะเป็นผู้พิจารณาเลือกบุคคลในพรรคขึ้นมาเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร  ในทางปฏิบัติแล้วส่วนใหญ่จะเลือกหัวหน้าพรรคเป็นนายกรัฐมนตรี  และนายกรัฐมนตรีก็จะคัดสรรบุคคลมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของสภา

                2.  เป็นสื่อกลางระหว่างประชาชนกับรัฐบาล  เพื่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทั้งสองฝ่าย  นอกจากนี้ยังต้องทำหน้าที่รักษาผลประโยชน์ให้กับประชาชนและต้องสนับสนุนรัฐบาลให้สามารถบริหารงานได้อย่างเต็มที่

                3.  เสนอแนะความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงสังคมให้ดีขึ้น  เช่น  ร่างกฎหมาย

                4.  หน้าที่ในกรตรากฎหมายในฐานที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ

                5.  ควบคุมการบริหารงานของรัฐบาลโดยการตั้งกระทู้ถาม  หรือเสนอญัตติเปิดอภิปราย

                6.  อนุมัติงบประมาณ  รวมทั้งเป็นกรรมาธิการในการพิจารณางบประมาณแผ่นดินด้วย  เนื่องจากงบประมาณเป็นเรื่องสำคัญและเป็นผลประโยชน์ของประชาชน  จึงต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา

                7.  แก้ไข  เพิ่มเติม  รัฐธรรมนูญและการออกข้อบังคับต่างๆ  ของรัฐสภา

                8.  รักษาระบอบประชาธิปไตย  กระทำตนเป็นแบบอย่างที่ดี

                9.  รับผิดชอบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  มีความจงรักภักดี  และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

                กิจกรรมที่  23

                1.  เชิญวิทยากรในท้องถิ่นมาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ขององค์กรบริหารส่วนตำบลมีส่วนพัฒนาชุมชน  โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามได้อย่างเสรี  แล้วสรุปรายงานส่ง

                2.  ให้ผู้เรียนศึกษา  ค้นคว้า  เรื่องสภาผู้แทนราษฎร  แล้วตอบคำถามต่อไปนี้

                2.1  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2540  การมีส่วนร่วมร่วมทางการเมืองระดับชาติของประชาชน  นอกเหนือจากสิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกสส.  สว.แล้วประชาชนยังมีสิทธิอื่น ๆ  อย่างไรบ้าง?

                2.2  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรทาย  พุทธศักราช  2540  การมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับชาติของประชาชน  นอกเหนือจากสิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือก  สส.  สว.  แล้วประชาชนยังมีสิทธิอื่นๆ  อย่างไรบ้าง?