ที่

ชื่อผู้แต่ง

ชื่อหนังสือ

โรงพิมพ์/สำนักพิมพ์

58.

 

 

59.

 

60.

 

61.

 

62.

 

63.

 

64.

 

 

65.

 

 

66.

 

 

67.

 

 

68.

 

69.

 

70.

 

71.

72.

อาณัติ  บำรุงวงศ์  และคณะ

 

 

ศักดิ์ชัย  พจน์นันท์วาณิชย์

และสรัญญา  สุริยรัตนกร

จิรา  จงกล

 

สุกิจ  เที่ยงมณีกุล 

และสุรศักดิ์  เลขะกุล

นวรัตน์  เลขะกุล

 

นิธิ  เอียวศรีวงศ์

และอาคม  พัฒิยะ

สุจิตต์  วงษ์เทศ และคณะ

 

 

คณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทย  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

มนัส  จารุภา

 

ตอนที่  5  ภูมิศาสตร์

อู่แก้ว  ประกอบไวทยกิจ

ปีเวอร์

 

ทวี  ทองสว่าง

 

วิเชียร  เทียนน้อย

 

วิเชียร  เทียนน้อย

 

ทวี  ทองสว่างและคณะ

ทวี  ทองสว่าง

รายงานการขุดค้นและขุดแต่งเมืองดงนคร  อ.เมือง จ.นครนายก  (ช่วงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่  6)

นำชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติปราจีนบุรี  (ช่วงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง มัธยมศึกษาปีที่  6)

นำชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนคร  (ช่วงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่  6)

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสวรรควรนายก (ช่วงชั้นประถมปีที่  4 – มัธยมศึกษาปีที่  6) 

เบี้ย  บาท  กษปาณ์  แบงก์  (ช่วงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 – 6)

หลักฐานประวัติศาสตร์ในประเทศไทย ส021  (ช่วงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 – 6)

คู่มือครูสังคมศึกษา  รายวิชา ส021  หลักฐานประวัติศาสตร์ในประเทศไทย  (ช่วงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 – 6)

ประชุมศิลาจารึกภาคที่  7  ประมวลจารึกที่พบในประเทศไทยและต่างประเทศ  (ช่วงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6)

เมื่อข้าพเจ้าจี้จอมพล ป. (ช่วงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 – 6)

 

มนุษย์-ระบบนิเวศน์และสภาพนิเวศน์ในประเทศไทย (ช่วงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 –มัธยมศึกษาปีที่  6)

ภูมิศาสตร์ประเทศไทย  (ช่วงชั้นประถมปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่  6)

ภูมิศาสตร์กายภาพ  เล่ม  1  (ช่วงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 - 6)

ภูมิศาสตร์กายภาพ  เล่ม 2  (ช่วงชั้นมัธยม มัธยมศึกษาปีที่  1 - 6)

ภูมิศาสตร์ทวีปเอเชีย (ช่วงชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3)

ภูมิศาสตร์ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์    (ช่วงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 - 6)

สมาพันธ์

 

 

คัมปาย  อิมเมจจิ้ง

 

อมรินทร์พริ้นติ้ง  แอน์  ดับลิชชิ่ง

องค์การค้าของคุรุสภา

 

สารคดี

 

บรรณกิจ

 

ไทยวัฒนาพานิช

 

 

ศักดิโสภาการพิมพ์

 

 

เมืองโบราณ

 

 

ไทยวัฒนาพานิช

 

 

โอเดียนสโตร์

 

โอเดียนสโตร์

 

โอเดียนสโตร์

 

โอเดียนสโตร์

โอเดียนสโตร์